Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is geen Meester der Heilige Schrift behalve de Spreker van het Woord zelf, gelijk geschreven is: Zij zullen allen van God geleerd zijn. Daarom moet gij geheel en al aan uw vlijt en uw verstand vertwijfelen, en alleen op God verlrou* wen en op den invloed van Zijn Geest.» «Wanneer gij tot uw bijbel nadert, verhef dan eerst de oogen van uw hart en van uw lichaam naar den hemel tot Christus om Hem met korte verzuchtingen om Zijne genade aan te roepen; doe dit onder het lezen herhaaldelijk, zoodat gij spreekt en denkt: geef, Heer, dat ik ook dit recht verstaan, meer nog dat ik het doen moge.» «Liefste Heer Jezus, zoo deze studie niet tot Uw eer is, laat mij er dan ook geen syllabe van verstaan ; geef mij echter zooveel U goeddunkt tot Uw eer in mij, zondaar.». Prof. van Dijk citeert in een soortgelijk verband Martineau: «de woorden zelve liggen daar neer zonder hun vleugels» en Plat©: «het geschreven woord heeft altijd zijn vader noodig om het te hulp te komen». Hij voegt er aan toe: «aan den exegeet is het te weten welke woorden oor* spronkelijk vleugels gehad hebben; aan hem is het die woorden weer voor een wijle in het bezit van hun vleugels te stellen». Aan vleugels zal het de bijbelwoorden oorspron* kelijk wel niet hebben ontbroken, als wij ze nu maar weer in het bezit van hunne vleugels stellen door ze onze vleugels te leenen. Kierkegaard houdt ergens een vrij ingewikkelde redeneering over de inspiratie. Wanneer men de inspiratie alleen tot de apostelen beperkt, zijn deze door hun inspiratie wel van hun juiste opvatting verzekerd, maar het volgende geslacht zou hen dan zonder inspiratie toch niet kunnen verstaan. Ja, ook de onfeilbaarheid van den paus geeft geen oplossing van de moeiehjkheid: wie hem zonder onfeil* baarheid hooren, moeten hem noodwendig misverstaan. Zelfs met de onfeilbaarheid van alle leeraars der kerk zijn we er nog niet, de onfeilbaarheid van ieder mensch zou moeten worden aangenomen. Hieraan ligt de ware gedachte ten

Sluiten