Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantal zendelingen in het binnenland in doodsgevaar hun post hebben moeten verlaten. Aangrijpende verhalen van ontvoeringen van zendelingsfamilies door rooversbenden of communisten zijn ook hier bekend geworden. x) Enkelen hebben rustig en ordelijk hun werk aan de Chineesche Christenen overgedragen, anderen zijn radeloos gevlucht met achterlating van alles. Zij achtten zich tegenover het opwakend nationalisme niet langer veilig.

Dit alles beteekent, dat de Chineesche Kerk voor een groot deel op één oogenblik tot volledige zelfstandigheid is gebracht.

So mmige Chineesche Christenen verloren het hoofd en meenden, dat nu vanzelf de bloeitijd van de Kerk zou komen. Anderen hebben den druk van de groote verantwoordelijkheid niet kunnen dragen en werden radeloos.

Maar gelukkig heeft een deel van de Christenheid de hand aan het werk geslagen en te midden van de algemeene verwarring een groot plan ontworpen tot uitbouw van de Christelijke Kerk, dat wij thans kennen onder den naam van het „Vijf-Jaren-Plan." Dit is van 1930 tot 1935 ten uitvoer gelegd en daarna door een beweging van soortgelijken aard vervangen.

De leider van deze beweging, Dr. Cheng, drukte zijn gedachten over deze crisis aldus uit: „In de eerste plaats moesten de Chineesche Christenen bevrijd worden van hun te groot besef van afhankelijkheid van de hulp van de zendelingen, opdat zij hun eigen gaven zouden kunnen ontwikkelen; in de tweede plaats moesten de zendelingen er voor bewaard worden, zich al te zeer op hun geschiktheid voor leiding en organisatie te verlaten, en meer op hun Chineesche medearbeiders leeren vertrouwen. Wanneer de tegenwoordige nood deze dubbele vrucht zou dragen, dan zouden wij den Almachtige voor Zijn leiding mogen danken."

Dit is een gezonde uiting van nationalisme, maar hier tegenover staan andere, die van minder bezonken oordeel getuigen.

In ieder geval is het opwakend nationalisme een macht van de grootste beteekenis, die aan het Christendom veel te zeggen heeft.

t) Emst Fischle. Zestien maanden in gevangenschap bij Chineesche Communisten. Kampen 1932.

Sluiten