Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkeling, maar ook voor de wereld van sociale ordeningen en economische verhoudingen, waarin de menschen leven. Daarom is de bevordering van de sociale gerechtigheid in gedachten, woorden en daden een essentiëel en vitaal deel van de Christelijke Boodschap aan de volken van het Oosten."

Het gaat bij de tegenwoordige aanraking tusschen Oost en West om één ding: dat de inwerking van het Westen op de volken van het Oosten een Christelijk karakter verkrijge. Tot nu toe is die inwerking meestentijds vernietigend geweest.

Aan de volken van het Oosten moet Christus worden gebracht; anders kunnen zij niet staande blijven. Dit beteekent, dat de verhoudingen in het Oosten een krachtig beroep doen op de Zending.

Doch de veranderde wereldverhoudingen maken, dat ook de krachtigste Zendingsarbeid niet voldoende is. Wij willen zoo gaarne onze zendelingen zien als betaalde werkkrachten aan wie wij veilig het werk kunnen overlaten.

Het wordt echter met den dag meer duidelijk, dat de niet-Christelijke volken niet door zendelingen alleen bereikt kunnen worden.

Robert Speer heeft het reeds jaren geleden voorzien, dat de niet-Christelijke volken slechts dan kunnen worden gewonnen, wanneer wij de inwerking van het Westen op het Oosten onder onzen invloed krijgen. „De Zending is onmisbaar," heeft hij gezegd maar zij is niet bij machte om de geheele wereld te bewerken. Dat is nooit gebeurd. En het kan ook niet gebeuren. Wij wachten op den dag, dat iedereen, die als ambtenaar of handelsman naar de koloniën gaat, gaan zal als vertegenwoordiger van een Christelijk volk. Wij wachten op den dag, dat iedereen, die zijn land verlaat om spoorwegen aan te leggen of fabrieken op te richten of bruggen te bouwen aan den anderen kant van de aarde, daarheen zal gaan om als Christen te leven en het Christelijk geloof te verkondigen."

Maar de Christenheid heeft nog een tweede taak. Wij kunnen alleen dan werken voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk naar

1) Robert E. Somt. Th* Outreach of the Assoclatlons of the Non-Chrisllan World. 1907. Aangehaald door Dr. John R. Mott In ..Llberatlng the Lay forces of Chrlstlanlty" 1932. blz. 74 en 75.

Sluiten