Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij heeft een Beweging gesticht, die volkomen beantwoordt aan den grooten geestelijken nood en de moreele ontreddering van onzen tijd.

Dit blijkt reeds uit de woorden van het telegram, dat hij in 1928 zond aan Dr. Mott op de Conferentie van Jeruzalem: „Bid en mobiliseer voor de geestelijke ontwaking van de wereld."

Hij vroeg dus niet het gebed der Conferentie voor het succes van een Evangelisatieplan in Japan, maar voor de geestelijke ontwaking van de wereld.

Deze beweging is een gebedsbeweging. De Koningschap-GodsBeweging, zegt Kagawa, is een actie van clen Heiligen Geest. Maar die wordt niet gegeven dan als antwoord op het gebed.

En deze gebedsbeweging is tegelijk de grootste activiteit. Kagawa spoort zijn medewerkers aan om niets te doen zonder gebed en alles voor te bereiden door gebed. Maar tegelijk zet hij hen aan tot inspanning van al hun krachten. Zij moeten uitgaan in de straten om het verlorene te zoeken.

De Christenen moeten hun studeervertrek verlaten en uitgaan op het land, in de fabrieken en op straat, en overal de boodschap van Christus brengen. De boodschap der verlossing van alle kwaad, niet alleen in het hart van iederen mensch, maar ook in de samenleving.

Ook zijn Christelijke Internationale van Gebed en van Vriendschap is een beweging van gebed; voor de ontwaking der Christenheid en de Evangelisatie van de wereld, voor verdieping van eigen geestelijk bezit, voor de komst van Gods Koninkrijk in de geheele wereld.

Hij roept alle Christenen op om daaraan mede te werken en zich te voegen bij zijn internationale. Hij vraagt om stillen en eenvoudigen, die zich in den dienst van God willen stellen om midden in de tegenwoordige crisis Zijn Koninkrijk te doen komen.

En zijn roep vindt weerklank. Zijn woord wordt opgevangen in verschillende landen en doorgegeven. Het straalt uit over geheel Azië. Het Vijf-Jaren-Plan in China, de Christelijke Beweging in Burma, de Mass Movements in Britsch lndië, het zijn alle uitingen van

2S-IV

Sluiten