Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar behooren en erg gemakkelijk bijgelegd en trekken de leden van hetzelfde gezin samen eendrachtig op.

Dat is er na den oorlog gebeurd. Gods slaande hand heeft meer eenheid onder de Christenen gebracht en heeft de vervulling van het Hoogepriesterlijke gebed althans meer als een roeping en een ideaal doen schitteren in de oogen van die den Heere vreezen.

In de laatste maanden is die samenbindende macht van het onheil overduidelijk gezien. Toen in Rusland de Satanische macht van het Bolsjewisme de gemeente des Heeren ten doode had opgeschreven; toen ze vervolgd werd tot den dood toe; toen haar angstkreet opschreide uit kerkerholen en van pijnbanken — toen is er een golf van verontwaardiging door heel de wereld gegaan; en toen heeft de gemeente van Jezus Christus in duizenden plaatsen gebeden naar den troon der genade opgezonden om hulp voor des Heeren erfdeel in Rusland. Dat was het trekken van den broederband; het was de roep van het broederbloed; al was er in belijdenis en kerkinrichting dezer vervolgde geloovigen veel, dat onze instemming niet heeft — wij baden voor hen, want het was de stem van het broederbloed, die riep.

Dat is een tweede oorzaak, die hét besef der eenheid wakker geroepen heeft — de oorlog, die ons samen deed boeten, deed bidden, deed belijden onze verwachting van het vrederijk van Jezus Christus. De tweede bewegende kracht.

Onmiddellijk daarmee verbonden is een derde

Sluiten