Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan komt het niet aan. De kerkmuren moeten zoo snel en zoo radicaal mogeüjk worden neergehaald om samen te wonen in Gods éénen Tempel, bezield door den éénen Geest van Christus, den éénen Heere.

Zóó is onze tijd voor wat zeer vele belijders betreft. Vandaar hun roep om eenheid; al het menschelijk knutselwerk en die menschelijke staketsels moeten uit den weg geruimd. Van de Kerk en de Belijdenis en Schrift-inlegkunde moeten we naar Christus alleen terug.

Dat verschijnsel, die afkeer van het belijnde, is een der bewegende krachten in de eenheidsbeweging van onzen tijd. En de zwakste factor is het zonder twijfel niet.

IV. WAARDEERENDE BEOORDEELING.

Na dit alles komt nu de vraag, die tenslotte om beantwoording roept, hoe het geweldig verschijnsel der huidige eenheidsbeweging te beoordeelen zij. Hoe waardeeren we nu deze strcKMning, die vloeit door de bedding van den tijd?

Meer dan een van die buiten staan en met ons den Christus Gods belijden, heeft reeds in gedachten gereed het antwoord, dat wij naar zijn meening zullen geven. Het antwoord, dat Gereformeerden geven, is naar men zich inbeeldt, natuurlijk afwijzend en bevat niets dan afkeurende en afbrekende kritiek. Gereformeerd zijn beteekent naar men meent: zich afzijdig houden van alles, wat het breede geestesleven onzer dagen be

Sluiten