Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenen te kunnen constateeren tusschen idealisme en Christendom. Maar volledig ten onrechte! Het hoogmoedige idealisme, waarin de mensch met trotsche minachting van de vermeende hoogte van z'n eigen geestelijkheid neerzag op de lagere werkelijkheid, op de sfeer van het lichamelijke, op het z.g. banale leven van eiken dag, had met Christelijk geloof niets te maken, stond er vierkant tegenover. En zeker, nu geven wij het toe, het tegenwoordige realisme is als zoodanig niets méérChristelijk. De mensch van de nieuwe zakelijkheid staat in zichzelf niets dichter bij de boodschap van het Evangelie. Maar ten eerste heeft de kentering in het geestesleven van onzen tijd in realistische richting bij ons als Christenen ertoe geholpen, dat de oogen meer opengingen voor het gevaar van het idealisme, en dat wij bijvoorbeeld weer zuiverder het Bijbelsche scheppingsgeloof gingen verstaan De Bijbel kent niets van die idealistische minachting voor deze „lagere werkelijkheid" Deze wereld is Gods wereld, door Hem geschapen en zelfs in haar zondigheid nog altijd door Hem gedragen en in stand gehouden En evenmin veracht de Bijbel onze lichamelijkheid Naar ziel en lichaam is de mensch immers geschapen naar Gods beeld. Maar ook bij ZijnverlossingswerkblijftGodaan Zijn scheppingsbedoeling trouw. Zijn verlossing beteekent geen vernietiging of opheffing van het geschapene. Maar ze draagt het karakter van herschepping. God heeft deze wereld, deze gewone lagere wereld in Christus lief. God redt in Christus ons menschen ook weer naar ziel en lichaam beide. Hij plaatst ons door Zijn genade, niet buiten het leven van eiken dag, maar daar midden in.

Sluiten