Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSBERICHT

VAN

A. LOOSJES.

De opdracht, mij geworden, om hier een levensbericht van A. Loosjea te geven, heb ik — wel te verstaan, toen oudere en als zoodanig meer bevoegde vrienden voor haar vervulling niet meer te vinden bleken — met liefde aanvaard. Niet slechts was het tiental jaren, — het laatste van de ruim zeven tientallen zijns levens, — waarin ik den merkwaardigen man, als mijn ambtgenoot of oudambtgenoot, van nabij heb gekend, meer dan voldoende geweest om mij tot nadere kennismaking met zijn leven en werken lust te geven, maar ook had de vriendschap die hij mij toedroeg en bewees een warm gevoel in mijn hart achtergelaten. Van de aanvaarde opdracht zou ik wel gaarne reeds een jaar eerder mij gekweten hebben, doch toen ontbrak mij de tijd: nu ik ertoe komen mag, haar te volbrengen, zij vooraf verschuldigde dank betuigd aan allen die mij met hunne voorlichting of inlichtingen van dienst hebben willen zijn, maar inzonderheid aan mijns vriends oudsten zoon.

Adriaan Loosjes, geboren 4 Augustus 1828 als zoon van Vincent Loosjes, boekhandelaar te Haarlem, en Susanna van Westerkappel, was, zooals de lezers dezer Levensberichten wel aanstonds weten of vermoeden, door naam en geslacht geenszins een homo novus in de

Sluiten