Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sociëteit betrof volgden; die, voor haar arbeidende, geen ander gevoel hadden dan dat zij voor de godsdienstige belangen der broederschap mochten werkzaam zijn; bij wie het wel een godsdienstige drang des harten was, voor welken zij daarin bevrediging vonden; en zoovele lateren dachten niet anders. Neen, het had alleen een schijn van waarheid, maar was inderdaad onwaar, wat Jan de Liefde, die trouwens spoedig de broederschap verliet, aan de Sociëteit verweet: alles beweegt zich in haar om het geld en om Amsterdam, niets om het geloof. Dat geld was niet dan onmisbaar hulpmiddel. Liefde voor de godsdienstige verheffing van de gemeenten, die heeft gemaakt en maakt nog, dat zij steeds achtbare mannen uit oud-menniste familiën bereid vond als bestuurder haar te dienen: de Fontein's en Stinstra's uit Friesland; de Zwaardemaker's en Dozy's en Vis' van de Zaan; v. d. Vlugt en de Haan uit Haarlem; de hoogleeraren Siegenbeek en Kops, van Geuns en Vissering; en uit Amsterdam Jer°. de Vries, Bilderdijk's vriend, Barend Hulshoff, de mannen uit den kring der van Heukelom's, Fock's, van Eeghen's — hoevele betreurde dooden! — dien kring, uit welken wij het een voorrecht achten U, Mr. Henrick Samuel van Lennep, nog in ons midden te zien; U, die meer dan 40 jaren achtereen uwen arbeid en uw hart aan de Sociëteit hebt gegeven en het nog eenige jaren moogt doen om uwent- en harentwil.

Overzie ik nu de rij van de namen der Bestuurders uit deze 100 jaren, dan treft het mij, hoe steeds mannen van verschillend godsdienstig leven en denken in haar hebben kunnen samenwerken. En dit niet, doordat zij geen mannen van karakter waren, hun persoonlijk Christendom kleurloos was en zwevend. Maar als het de broederschap gold, ja, dan werd alles in hen overstemd door hun eerbied voor ieders eigen Christendom, hoe ook afwijkende van het hunne; door dat Christendom boven geloofsverdeeldheid, hun als aangeboren en waarvan het bezit voor de Sociëteit een eer is geweest en gebleven. Ik weet wel: van hen, die eene belijdende gemeente wilden, met geformuleerd, soms min of

Sluiten