Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

damsche hooger onderwijs in 1877 is ook het Seminarie hervormd en zijn terrein beperkt. Scheffer en Hoekstra traden in de universiteit.

De universiteit van Amsterdam. Zij heeft voor de studenten een uitgebreider gebied van studiën opengesteld. Met haar oprichting zijn Sociëteit en Seminarie nog enger dan voorheen verbonden aan deze stad, van 1600 af de klassieke stad der Dissenters, ook van onze vaderen. Het is ons eene eer, dat haar bestuur door zich in ons midden te doen vertegenwoordigen blijk geeft, hoe 't ook van zijne zijde wördt op prijs gesteld, dat onze instelling hier ter stede is gevestigd. De metropole der doopsgezinde, zoowel vaderlandsche als buitenlandsche broederschap: lang moge Amsterdam dat blijven!

Laat mij thans trachten de slotsom op te maken van wat de Sociëteit ten bate der broederschap in deze 100 jaren heeft bereikt. Dat is tweeërlei. Zij heeft al de gemeenten in ééne kerkgemeenschap vereenigd. Zij heeft bewerkt, dat in alle de evangeliebediening door mannen van akademische vorming wordt vervuld.

De Sociëteit heeft al de gemeenten vereenigd in ééne kerkgemeenschap; of liever: want opzettelijke maatregelen om dit tot stand te brengen nam zij niet: sinds hare oprichting is onwillekeurig uit ons ééne kerkgemeenschap gegroeid; voor ons eigen gevoel, maar ook in het oog der zusterkerken, van de maatschappij, van den staat. Eéns, in de i6de eeuw, de eeuw der martelaars, waren wij dat reeds geweest; de ééne groote gemeente Gods van Danzig tot Vlaanderen, van Texel tot Heidelberg. Maar later was gedeeldheid gekomen, verbrokkeling, verval. Totdat met haar een band tusschen al de gemeenten in ons land wordt gelegd, maar een geheel andere dan in de andere kerken; alleen de Congregationalisten gaan hierin met ons samen; geen administratieve, laat staan een dogmatische, maar een louter zedelijke band, die alleen in

Sluiten