Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezigt en gevoel hunner zonden; wat bij den eenen voorafgaat , wordt dikwerf bij den anderen later befpeurd; terwijl de eene, langer en grondiger den drengen eisch der heilige wet doorziet, hoort de andere welligt fpoediger de verkwikkende blijmare van het Evangelie; ginds worftelt eenen Heman, dikwerf jaren lang, onder veele bekomneringen, in het duiftere, voort; terwijl daar, eenen anderen kamerling, al weldra zijnen weg met blijdfchap voortreist; doch, hoe dit ook zij, op welk eene wijze die ware affcheiding tot (land Hoge gebragt worden, het zij dan, of, meer geruchtmakend, door veel hartstogtelijk gevoel, of wel in meerdere dilheid en bedaardheid; hoe dit ook zij, zij gevoelen de verandering, en al ras wordt deze zigtbaar in gedachten, woorden en daden. Al zeer fpoedig leeren - Zij datgene kennen, wat geheel vreemd is voor den onafgefcheidenèn , en aan zonden en wereld geheel verbondenen. -Geen wonder! de zondaar, die nu niet langer kan voortgaan op dat pad, wat hem te voren regt fcheen; waarop hij naar God niet vroeg; zijne hooge deugden verloochende; zijne wetten vertrad, en naar de (lem van Jezus weigerde te hooren, diezelfde zondaar, ziet nu, bij het licht dat in zijne duistere ziel ontdoken is; de hoogheid, de regtvaardigheid en heiligheid Gods, en tevens: dat hij de zonde, tegen zijne hooge Majesteit begaan, niet ongedraft kan laten, O, terwijl dit alreeds zijn diep verflagen hart zoo zeer treft, ziet hij nu nog daarenboven: dat hij een overtreder is der heilige wet Gods en aller derzelver geboden; ja, nu erkent bij, met hart en mond, een {nood en tevens draflchuldig zondaar te zijn; nu is de taal van eenen Es ra de zijne: Ik ben befchaamd; mijne ongeregtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven mijn hoofd! — Nu is de zielsgedeldheid van eenen tollenaar, ook de zijne, en, van verre daande, roept hij uit: O God! wees mij zondaar genadig! — Nu ziet hij

zich

Sluiten