Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verlangen, dat in Gods woord wordt aanbevolen, in de vermaningen: om te zoeken de dingen die boven zijn, daar Christus is ter regterhand Gods; om zich te verblijden in de hope; te jagen naar het wit, tot den prijs der roepinge Gods, die van boven is, en, in hunnen wandel te hebben in de hemelen»

Dit verlangen is ook zeer onderfcheiden, van een ander verlangen, dat uit een verfchillende bron voortvloeit; dat zich niet zoo zeer uitltrekt, om van de zonden verlost en daarvan geheel afgefcheiden te worden, dan wel, om van het een of ander lastig en zwaardrukkend kruis, ontilagen te z|jn, of, om afgelost te worden van deze of geene moegelijken en opzienbarenden post, of voortvloeit uit eene hijgende begeerte naar eene geheele redding uit bedroevende omftandigheden. Een zoodanig verlangen, in wenfchen uitgedrukt, befpeurt men zelfs ook wel bij onbakeerden, in nadruk: onafgefcheidenèn, die aan zonden en wereld verbonden, blind genoeg zijn, om niet te befeffen, dat, indien zij dadr niet van afgefcheiden worden, als dan het kWaad, wat hen hier reeds drukt, na hunnen dood nog door een oneindig wee, in eene onbefchrijfelijke fmart zal vervangen worden. —

Ook beftaat er wel een verlangen naar den hemel, bij menfchen, van welken men, naar den aard der liefde gelooft: dat zij onder de ware, door God afgefcheidenen behooren, doch die flordig en nalatig zijn in de verborgen pligten der godzaligheid, en dat in hunnen wandel in gelijkvormigheid aan de wereld, liefdeloosheid omtrent anderen , zelfs omtrent hunne mede godvruchtigen, openbaar maken; maar dat is dan ook veeltijds een zoogenaamd verlangen , dat uit de magerheid en dorheid, de zekere gevolgen van zoodanigen wandel, voortvloeit, en beter met den naam van: een ongeduldig morren,' dan wel met die van: een onderworpen verlangen naar den hemel mogt beftempeld

wor-

Sluiten