Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUIDELIJKER en eenvoudiger dan Hij dit deed over den ondergang van het joodsche rijk, over de verwoesting van den tempel en de daarop volgende ballingschap is wel niet mogelijk. In een tyd, waarin niemand nog droomde van een mogelijken oorlog tusschen Rome en Jeruzalem, waarschuwde Jezus van Nazareth zyn discipelen en zeide: „Wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zoo weet alsdan, dat hare verwoesting nabij gekomen is." 25) Als geloovige volgelingen hielden zy met deze profetie rekening en werden gered van het satanisch vuur, waarmee deze zevenjarige oorlog woedde. Ach, dat onze voorouders ook naar zyn woorden geluisterd hadden! Ach, dat ons volk zich door Hem had laten leiden!

HOE heel anders zou dan de joodsche geschiedenis der laatste tweeduizend jaren luiden, hoe schoon en van hoeveel onberekenbaar heil voor dat volk zelf en voor de geheele wereld zou zy dan geweest zijn! Maar helaas, ons volk heeft den weg des vredes niet gekend. In plaats van Jezus van Nazareth te begroeten als den Verlosser en Messias, werd Hij gehaat, vervolgd, ter dood veroordeeld eh boven dit alles nog zyn bloed ingeroepen als een bekroning van deze gruweldaad: „Zyn bloed kome over ons en over onze kinderen!"

EN die bede, die begeerte is vervuld. Zij werd gesanctioneerd door den oppersten Rechter, het tribunaal van het hoogste, absolute recht. En zyn bloed is gekomen over hen en hun kinderen. Maar niet onmiddellijk. O, aanbiddelijke barmhartigheid en lankmoedigheid van dien allerhoogsten Rechter! Veertig jaren gaf Hy nog aan het joodsche volk, nadat Jezus van Nazareth hun ondergang had voorspeld. Veertig jaren, om tot zich zelf te komen na die geweldige uitbarsting van haat, om zich er over te berouwen en boete te doen. En hoeveel heeft die Goddelijke barmhartigheid nog in het werk gesteld om het

%) Lucas 21 : 20.

Sluiten