Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GIJ zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij die komt in den naam des Heeren." 41)

De apostel Paulus schreef aan hekeerde Heidenen:

IK wil niet, broeders! dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij u zeiven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der Heidenen zal ingegaan zyn. En alzoo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Zion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jakob. En dit is hun verbond van Mij, als Ik hunne zonden zal wegnemen." 42 )

En aan een andere gemeente schreef diezelfde apostel:

HUNNE zinnen zyn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel (het deksel van Mozes) in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt; maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart; doch zoo wanneer het (hun hart) tot den Heere zal bekeerd zyn, zoo wordt het deksel weggenomen." 43)

EN als deze heerlijke beloften met nog zoovele andere in Oud- en Nieuw Testament opstaan als een machtig heir om onzen twijfel en onze wanhoop neer te slaan, dan herleeft onze moed, en dan staan wy weder in het geloof, ons van de heiligen overgeleverd. Gelijk de profetieën van Israels nationalen val vervuld zyn, zoo zullen ook die van zyn nationale opstanding werkelijkheid worden. En ook dit heeft God voorzegd: „En het zal geschieden, gelijk Ik over hen gewaakt heb om uit te rukken en af te

41) Matth. 23 : 39.

Rom. 11 : 25—27. 4S) 2 Cor. 3 : 14—16.

Sluiten