Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IK zeg ulieden, ik heb zoo groot geloof in het herstel van het joodsche volk zelfs in Israël niet gevonden. En toch zal vroeger of later het joodsche volk Jezus van Nazareth erkennen en belijden als den Godgezalfde, als den Wonderlyke, als het rijsje uit den afgehouwen tronk van Isai, den Scheut uit zyn wortel, op Wien de Geest des Heeren rust, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreeze des Heeren. De Vredevorst, die staan zal als een banier der volken, het licht der heidenen, de Immanuel, de rechtvaardige Spruit, waarvan Jeremia getuigt, dat dit zyn naam is, waarmede men Hem zal noemen: Jehovah Zidkenoe, de Heere, onze Gerechtigheid.

TE dien dage zal het joodsche volk zyn nationale zonde in dien noodlottigen kreet tot uiting gebracht: „Zyn bloed kome over ons en over onze kinderen" belijden en uitroepen: „Waarlijk, Hy heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft Hy gedragen." 46)

En dan zal het joodsche volk met tranen des berouws op de wangen, maar met de zalige zekerheid der vergeving in het hart, uitjubelen: „Gezegend is Hij, die komt in den naam des Heeren!"

ZOO zal het Jodenprobleem opgelost worden. Den dag en de ure daarvan weet niemand. Maar hoe meer de schare der in Christus geloovende Joden groeit, en dat doet zij, des te meer groeit onze hoop op de spoedige verlossing van gansch Israël. Intusschen zullen wij, die Hem uit eigen zalige ervaring kennen, niet rusten in onze poging om ons volk te verlichten aangaande den eenigen Goddelyken Vriend en waren Messias van Israël, en aangaande het hoog historisch doel, daarin door ons volk te bereiken in overeenstemming met de voorbeschikking der Goddelyke Voorzienigheid.

46) Jes. 53 : 4.

Sluiten