Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Dat volk trachten te brengen aan den voet van het Kruis van Golgotha.

5. Die taak moet door Gemeente en leden worden volbracht in en door

a. Gebed.

b. Offer.

c. Zendingsarbeid.

XV.

Ds. C. BRUNT, NED. HERV. PREDBXANT, ROTTERDAM (DELFSHAVEN)

1. Reeds als onze medemenschen hebben wij tegenover de Joden een sympathieke, belangstellende houding aan te nemen en hun de helpende hand toe te steken (wij zullen immers den naasten liefhebben als onszei ven;) maar vooral hebben wij dat als Christenen te doen, omdat zij zulk een bijzondere plaats onder de volkeren innemen en de beminden zijn om der vaderen wil

2. Gods Woord opent rijke perspectieven voor het Joodsche volk; denk b.v. aan Rom. 11 vs. 26, 27, 29. 1)

3. De gemeente van Jezus Christus heeft een taak tegenover dit volk, omdat het is het volk der belofte, waaruit de Zaligmaker is voortgekomen en omdat zij in Gods heilplan zulk een bijzondere plaats innemen.

4 Die taak is hun den Zaligmaker bekend te maken.

5. Door de prediking van het Evangelie, gebed, offer, door woord en geschrift belangstelling wekken voor dezen arbeid.

Bom. 11 : 26, 27, 29: En alzoo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven ls: De Verlosser aal uit Elon komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

En dit ls hun een verbond van MIJ als Ik hunne zonden zal wegnemen. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouweUJk.

V.

PROF. Dr. J. A CRAMER, RUSTEND HOOGLEERAAJt TE BELTHOVEN

De vraag, hoe wij over het huidige Jodendom hebben te denken is niet gemakkelijk te beantwoorden. Zeker niet in den zin van het Anti-Semitisme, dat zijn eigenlijken grond vindt in gevoel van rasverschil, en waartegen

Sluiten