Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VL

PROF. Dr. K. DIJK, HOOGLEERAAR A/D. THEOLOGISCHE SCHOOL TE KAMPEN

1. Zie Romeinen 11.

2. Neen, als volk niet.

3. Ja.

4. Zending onder de Joden.

Mijn standpunt heb ik uitvoerig uiteengezet in mijn boek: Het rijk der duizend jaren. Mij ontbreekt de tijd dit hier te herhalen. De houding van het fascisme tegenover de Joden is onbijbelsch. In Christus is noch Jood noch Griek.

VU.

Ds. J. PH. EGGINK, NED. HERV. PREDIKANT, ROTTERDAM (DELFSHAVEN)

1. Het nog steeds bestaan van het joodsche volk, waaraan de eeuwen, ondanks vervolging en verstrooiing, niets van zijn levenskracht schijnen te kunnen ontnemen, is en blijft een wereldhistorisch raadsel.

2. Het feit, dat God dit volk in den stroom des tijds heeft gespaard en bewaard, is een onweersprekelijk bewijs, dat Hij er een plan mee heeft, al is dit plan voor ons verborgen en ondoorgrondelijk.

3. Wat door Israël, middellijkerwijze, aan de menschheid geschonken is, nJ. de drie grootste zegeningen ter wereld: de Tien Geboden, de Sabbat, de Bijbel, heeft de Christenheid met rente terug te geven. Christus weende over Jeruzalem en zijn laatste woord tot Israël was een gebed er voor. Paulus wenschte zelf verbannen te zijn van Christus voor zijne broederen naar het vleesch; het gebed, dat hij voor hen deed, was tot hunne zaligheid, en op zijn evangelisatietochten sloeg hij nimmer de Joden over, doch wendde zich overal het eerst tot hen en nergens geheel te vergeefs. Zoo heeft de Gemeente van Jezus Christus de taak, de heilige verantwoordelijkheid tegenover het joodsche volk mede te helpen, dat *t niet volhardt in zijn verzet tegen Christus' kruis.

4. Van eigenlijke Joden-zending kan m.i. slechts sprake zijn ten opzichte van de talmudistisch-orthodoxe Joden. Tegenover de moderne Joden hebben wij niet anders te staan dan tegenover den modernen mensch in 't algemeen. Want het is niet hun joodsche religie, welke hen verhindert tot de belijdenis van Christus te komen, maar de alom verbreide onverschilligheid jegens het leven uit en met God überhaupt.

Sluiten