Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beveling voor het Evangelie aan de Joden zijn. Wig moeten de zending onder Israël steunen door ons gebed en onze gaven, maar ieder geloovige heeft persoonlijk een zendingstaak te vervullen tegenover de Joden, met wie hij in aanraking komt.

*) Bom. 11 : 26: En alzoo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Zlon komen en Ml de goddeloosheden afwenden van Jakob.

xxni.

KERKERAAD VAN DE NED. HERV. GEMEENTE TE OUDERKERK A/D. IJSSEL

1. Het huidige Jodendom, van God getuchtigd, maar niet gedood, is bewijs van de waarheid van Gods Woord. Het staat niet aan ons om deze oordeelen te voltrekken. Wij hebben het evangelie te prediken allen creaturen, dus ook den Joden; ja allereerst den Joden: „beginnende van Jeruzalem".

2. Ja, want zij zijn beminden om der vaderen wil; God zal ook onder dit volk Zijn genade verheerlijken, want indien hun verwerping onze aanneming is geweest, wat zal hun aanneming anders zijn dan het leven uit de dooden?

3. Ja, opdat zij door onze barmhartigheid barmhartigheid verkrijgen.

4. De prediking van Christus.

5. Door waarlijk (in geest en waarheid, niet enkel in naam) Gemeente van Christus te zijn en zulke getuigen van Christus te zijn, dat Hij zelf in zijn leden nog immer aan de Joden verschijnt als de Gezondene des Vaders.

Slechts kort hebben wij deze vragen beantwoord, opdat de eenvoud des evangelies niet zou verloren gaan en niet tot een moeilijk probleem zou worden gemaakt, wat zoo klaar behoort te zijn en ook is voor ieder Christen.

De Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van Ouderkerk aan den IJssel. w.g. J. G. WOELDERINK, Voorz. F. GOUDRIAAN, OuderL

XXIV.

Ds. A. PONSTEIN, CHR. GEREF. PREDD5ANT, LISSE

1. Van het tegenwoordige Jodendom valt onzes inziens dit te denken, dat het heden ten dage wel droef moet ervaren, dat vijandschap tegen den Gekruisigde feitelijk voert tot vijandschap tegen het Jodendom. Indien

Sluiten