Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebreeuwsch vertaald, in het Britsch museum te Londen sinds 10 Augustus 1906 aanwezig, en nu gelukkig bekend gemaakt tot opening onzer oogen? Daaruit leert men de geheimen der diplomatie, van den wereldoorlog, van het bolsjewisme kennen; alles gaat overeenkomstig de geheime plannen van deze Wijzen van Sion, die ten slotte het verborgen raderwerk zijn van de klok des tijds, en die ten duidelijkste doelen op het verwerven van de wereldheerschappij voor het Joodsche volk. Laten de Christenen toch op hun hoede zijn: zij weten nu, met wie zij te doen hebben. *)

Het antisemietisme, vroeger hier te lande vrij wel onbekend, begint in den laatsten tijd ook onder ons het hoofd op te steken, en laat ons niet zeggen, dat de geloovige Christenen èr toch nooit aan mede zullen doen: Stöcker was toch zeker wel een geloovig man, en het antisemietisme is in Duitschland juist krachtig door hem bevorderd, toen hij verzet predikte tegen de materiëele overmacht en den geestelijken overmoed van het moderne Jodendom; zijn aansporing om de Joden te doen arbeiden in handwerk, fabriek en landbouw had toch tot keerzijde diezelfde Joden uit te stooten uit de bedrijven, waarin zij bezig waren.

^Vat zullen wij dan antwoorden op al de ingebrachte beschuldigingen? Zeker niet, dat de feiten voor het meerendeel onjuist zouden zijn. Afgezien van dat zoogenaamde wereldprogramma, dat op een vervalsching berust, gelijk Prof. Strack heeft aangetoond, hebben wij eenvoudig de juistheid der waarneming te erkennen, willen wij het oog geopend houden voor gebreken en ondeugden, en niet allerlei verontschuldigen of van ondeugd tot deugd omstempelen uit vereering van het Joodsche ras, zooals de philosemieten dit doen.

Het is eenvoudig niet te loochenen, dat de invloed der Joden op en in de wereld onevenredig groot is in verhouding tot hun getalsterkte, daar zij slechts 1 % van de geheele menschheid uitmaken. En dat percentage is feitelijk nog veel te groot gerekend, daar van de 16 millioen Joden een groot deel woont in Polen en

*) Zie het Aanhangsel.

Sluiten