Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn onderzoek, dat zeer uitvoerig is gedocumenteerd, deel ik hier in het kort mede.

Tegen het einde van 1919 verscheen in Charlot ten burg bij een anti-semietischen uitgever een boek van 256 bl. 4° „Die Geheimnisse der Weisen von Zion", vertaald uit het Russisch van Ssergeï Nilus, welk geschrift veel opzien verwekte, en in vele kringen, ook in hoog beschaafde, een zeker angstgevoel te voorschijn riep. Reeds een vijfde druk is verschenen. In dit boek, dat meermalen getuigenis aflegt van de onwetendheid des schrijvers ten opzichte van Joodsche geschiedenis en gebruiken, ja zelfs van het O. T., vormt den hoofdschotel een hoofdstuk, dat betiteld is „Verhandlungsberichte der Weisen von Zion auf dem Zionistenkongresse, der in 1897 in Basel abgehalten wurde." Feitelijk is het een voordracht, waarin het doel der Joodsche geheime genootschappen wordt uiteengezet, n.1. het niet-joodsche volk door middel van spel, hartstocht, onzedelijkheid en vernietiging van het geloof in God te gronde te richten en zoo de wereldheerschappij te bemachtigen.

Strack heeft met bewonderenswaardige vlijt de bronnen van Nilus' boek opgespoord. Hij heeft er twee gevonden.

Ten eerste, reeds door The Times aangewezen, de „Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au 19* siècle, par un contemporain",, dat in 1865 te Brussel uitkwam, en in hetzelfde jaar te Leipzig in Duitsche vertaling. De schrijver was een Parijsch advocaat Maurice Joly. Dit boek is gericht tegen de politiek van Napoleon III. Nilus' Geheimnisse zijn voor een groot deel aan den Dialogue ontleend, doch de samensteller heeft het smaadschrift tegen den Franschen keizer veranderd in een aanklacht tegen. Joden en vrijmetselaars, en wel in dezen vorm, dat een vergadering van Joden over hun plannen ter wereldverovering beraadslaagt. Hij heeft er allerlei aan toegevoegd, wat slaat op Russische verhoudingen, zooals die waren vóór de groote revolutie in 1905.

En ten tweede de roman „Biarritz" van Sir John Retcliffe, eig. Hermann Goedsche, die van 1866—1870 te Berlijn uitkwam. Deze schrijver heeft niet minder dan veertig deelen historische

Sluiten