Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst van onzen gezegenden Heiland op de wolken des hemels. Waarde lezer! Dit nu is in het kort de boodschap Gods voor dezen tijd. Deze boodschap wordt thans in de geheele wereld verkondigd. En wanneer deze Waarheid, dit Evangelie, deze laatste Genadeboodschap aan alle volkeren tot eene getuigenis verkondigd is, dan zal het einde komen; dan zal onze Heere en Heiland met groote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels verschijnen.

Luister naar hetgeen de Apostel Johannes zegt: „En ik zag, en ziet, eene witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des menschen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd eene gouden kroon, en in Zijne hand eene scherpe sikkel/ Openb. v. Joh. 14:14. Dit is de voorstelling van 's Heeren wederkomst Doch vóórdat Christus komen kan, moet eerst deze drievoudige boodschap aan alle volkeren gepredikt worden, en dan zal onze Heere als Koning met alle Zijne heilige engelen op de wolken des he-* mels verschijnen. En daarom zullen wij nu in het kort, de komst van onzen gezegenden Heiland bespreken.

De Wederkomst van Jezus Christus.

Zal de Heere Jezus wederkomen? En hoe zal Hij komen? Is Zijne komst eene besliste noodzakelijkheid? Was de komst van Christus reeds de hoop der eeuwen ? Wat brengt Zijne komst voor Gods getrouwe kinderen? Wat brengt die komst voor de ongeloovigen? Is Zijne wederkomst en het einde der wereld nu nabij ? En kunnen wij dienaangaande iets zekers weten?

Dit zijn zeer gewichtige vragen, die een ieder redelijk mensch tot nadenken moet brengen. Alle menschen zijn betrokken in deze groote gebeurtenis En daarom betaamt het ons, te luisteren wat God' yan deze waarheid te zeggen heeft in de H. Schriftuur; dezelve te gelooven, en daarna te doen, want aller menschen heil is daarvan afhankelijk.

Sluiten