Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

varen." De discipelen waren met hunnen Heere naar den Olijfberg buiten Jeruzalem gegaan. Hun geliefde Meester gaf hen nog heerlijke lessen; Hij breidde Zijne handen uit en zegende hen. Op eenmaal werd deze persoonlijke Heiland door eene witte wolk uit hun midden opgenomen. Terwijl zij hunnen heenvarenden Heere nastaarden, stonden twee mannen (ongetwijfeld twee engelen) bij hen; die gaven aan de discipelen de verzekering, dat dezelfde Jezus, die persoonlijk en zichtbaar uit hun midden in eene wolk ten hemel opgevaren was „alzoo", d. i. op dezelfde wijze zou wederkomen, gelijk zij Hem ten hemel hadden zien varen.

Hoe moeten wij dus, naar het getuigenis der engelen, onzen Heere verwachten? Niet geestelijk of op eene geheime en onzichtbare wijze; maar in tegendeel: werkelijk, letterlijk, persoonlijk, en zichtbaar op eene wolk. Dit bevestigt de H. Schriftuur dan ook op vele plaatsen. „Ziet, Hij komt met de

wolken, en alle oog zal Hem zien," Openb. v.

Joh. 1 :7. „En ik zag, en ziet, eene witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des Menschen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd eene gouden kroon, en in Zijne hand eene scherpe sikkel." Openb. v. Joh. 14:14.

„En alsdan zal in den hemel verschijnen het teeken van den Zoon des Menschen komende op de wolken des hemels, met groote kracht en heerlijkheid." Matth. 24:30. En in vers 27 zegt onze Heere: „Want gelijk de biiksem uitgaat van het Oosten, en schijnt tot het Westen, alzoo zal ook de toekomst van den Zoon des Menschen wezen."

Dus geliefde lezer, dit is de besliste uitspraak der H. Schriftuur met betrekking tot de wederkomst van onzen Heere en Heiland. Gelooft gij in Zijne wederkomst ? En wilt gij Hem zóó verwachten ? Zult gij ook bereid zijn om voor Hem te kunnen bestaan, wanneer Hij komt? God helpe u, om Hem in vrede te kunnen ontmoeten! \

Sluiten