Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de komst van den Heere Jezus wachten, zijn juist deze treurige toestanden, een zeker bewijs, dat Hij die komen moet, zal komen, en niet vertoeven; ên dan zullen alleen zij, die den wil huns hemelschen Meesters gedaan hebben, voor Hem bestaan. Daarom, waarde lezer, word niet moedeloos! Al zijn de tijden slecht en de toestanden drukkend, onze Heere staat te komen, en Zijne komst zal een einde stellen aan alle zonde, ongerechtigheid en goddeloosheid. Zijne komst brengt de juiste oplossing van al de brandende vragen van het heden. Zullen wij geduld oefenen, om alleen Gods heiligen wil in alle dingen te doen? Want onze Heiland zegt: „Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden ? Matth. 24:13.

De groote oorlogstoebereidselen zooals de wereld ze nog nooit gezien heeft, zijn een ander teeken van het einde der wereld. Onophoudelijk vermeerdert men moordwapenen. Altijd door worden de legers vergroot. Reusachtige oorlogschepen worden gebouwd en de forten steeds verbeterd, alsof dit maar alles niets kostte. En de drukkende last, die door al deze uitgaven op de schouders van het volk wordt gelegd, verwekt steeds grooter ontevredenheid. Daarbij komt nog het valsche geroep van vrede en zekerheid, waardoor zich velen zelf bedriegen en andèren misleiden. Want de H. Schriftuur zegt: „Wanneer zij (de volkeren) zullen zeggen: Er is vrede — zonder gevaar 1 dan zal een haastig verderf hun overkomen.... en zij zullen het geenszins ontvlieden." 1 Thess. 5:3, 4. (Diene hier a s bewijs, de groote „Vredesconferentiën der verschillende natiën die steeds gehouden worden). Juist het valsche vredegeroep, bij al de onrust en oorlogsgezindheid der volkeren is een zeker teeken van den naderenden grooten oordeelsdag van onzen Uod.

De apostel Petrus beschrijft ons een ander teeken van den laatsten tijd; hij zegt: „Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hunne eigene begeerlijkheden

Sluiten