Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen wandelen, en zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Spotters zijn er ten allen tijde geweest, die over heilige dingen, die over waarheid en gerechtigheid, in hun dwaasheid gespot en gelachen hebben; maar deze spotters in de laatste dagen zullen juist over een bepaald onderwerp hun spot drijven; namelijk, over de heerlijke Wederkomst van onzen Heere Jezus Christus op de wolken des hemels; en juist dit, maakt hen tot een teeken der laatste dagen. Men behoeft niet ver te gaan zulke lieden (in onzen tijd) te vinden; en niet alleen in ongeloovige kringen, maar zelfs onder hen, die zich nog christenen noemen, van af de Priesters en Leiders van het volk, tot den eenvoudigsten leek toe, ontmoet men deze spotters, die de ernstige boodschap Gods voor het thans levende geslacht, en het onderwerp van de wederkomst van onzen Heere belachelijk vinden. Maar weldra zal hun spotten en lachen in bitter geween en rouwklage veranderd worden, als ze Hem zullen zien komen met groote kracht en heerlijkheid. Wat zal de komst van Christus voor u brengen, waarde lezer?

Wellicht zullen velen ons zeggen, dat deze gebeurtenissen die hier als teekenen des tijds besproken zijn, altijd reeds hebben plaats gehad, en daarom moet men daarin niets buitengewoons zien. Het is waar, dat deze dingen in vroegere tijden hier en daar ook gebeurd zijn. Maar volgens de woorden van onzen Heere zullen al die treurige toestanden op alle gebied, in dit laatste geslacht samentreffen. En juist daarom, moeten ze als teekenen des tijds en als voorboden van de wederkomst des Heeren en het einde der wereld beschouwd worden. Ziet eens om u heen hoe treurig het tegenwoordig staat op godsdienstig gebied, op het gebied van politiek, op sociaal gebied en in de geheele natuur. Alles is in groote spanning en in afwachting van de dingen die komen zullen. De heele natuur beeft en schijnt in wanorde te zijn. Alles predikt ons overluid van

Sluiten