Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich over, aan alle zinnelijke lusten, vleeschelijke begeerten en wereldsche dingen. Daarom gebeurt het, dat onder een vromen schijn, en onder den dekmantel van het Christendom, ja zelfs in den naam van den gekruisigden Jezus, de grootste zonden, de onrechtvaardigste dingen en de afschuwelijkste daden verricht worden; zoodat de ongeloovige wereld de schouders er voor ophaalt en het vrij uitspreekt alle achting voor zulk een Christendom verloren te hebben.

Helaas! de toestand is niet overdreven, maar integendeel, veel erger dan een pen die beschrijven kan. Een iegelijk, die nog een weinig van het goddelijke leven bezit, weet en gevoelt, dat wij dien tijd thans beleven en ook den toestand, dien de Heere in de H. Schriftuur reeds voor vele eeuwen heeft laten neêrschrijven. Daarom komt de zeer ernstige en besliste boodschap van onzen Heere tot het thans levende geslacht, waardoor een iegelijk vermaand wordt, zich te bekeeren (van alle booze wegen), den Heere onzen God te erkennen en Hem alléén te dienen. Willen wij naar Zijne stem luisteren, op Zijne boodschap acht geven, naar Zijne Waarheid vragen en Zijne geboden onderhouden? Nu is het nog tijd, nu wordt ons nog genade en de kracht des H. Geestes aangeboden om Jezus wille, weldra zal het voor eeuwig te laat zijn.

Niet alleen zeggen ons de vele teekenen der tijden dat des Heeren wederkomst nabij is, maar ook de vaste profetische tijdrekeningen in de H. Schriftuur zijn allen afgeloopen en toonen ons zeer duidelijk aan, dat weldra de genadetijd voor deze wereld voorbij is, en dat Jezus spoedig verschijnen zal om alle wereldsche heerschappij en aardsche koninkrijken te vernietigen en. Zijn eeuwig Koninkrijk op te richten. Dan zal in vervulling gaan, wat de Heere Jezus Zijnen discipelen en ook door hen ons leerde bidden: „Onze Vader, die in de hemelen zijt! Uw naam worde geheiligd! Uw Rijk home!

Sluiten