Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus met nieuwe geestdrift nazegt: Er is geen andere naam onder den hemel gegeven, waardoor wij kunnen zalig worden, dan de naam van Jezus.

Ik denk in de tweede plaats aan de ontzaglijk moeilijke worsteling van de Zending met wat de Jeruzalem-conferentie het saecularisme heeft genoemd.

Deze conferentie heeft daarmee bedoeld het verschijnsel, dat zich vooral in het Oosten voordoet, n.1. dat tengevolge van de invloed der westersche cultuur de Oosterlingen geestelijk ontworteld worden en een levens- en wereld-beschouwing opbouwen, waarin de vraag aller vragen, de vraag naar God niet meer voorkomt.

Overal ziet de Zending thans tegenover zich geplaatst een front van godloosheid, een levensvisie, waarin de grenzen tusschen Schepper en schepsel vervaagd zijn. Zou het voor ons eigen geestelijk bestaan niet van groote waarde zijn om de oorzaken van dat saecularisme na te gaan en te zien, hoe de Zending daartegenover blijft verkondigen dien God, wiens heiligheid het niet verdraagt vergeten te worden ?

Ik denk ook aan de moeizame pogingen van de Zending om haar taak te bakenen te midden van het gistende nationalisme, hoe ze eenerzijds met groote liefde, critisch waardeerend, aan dit streven leiding heeft te geven en hoe zij anderzijds de drang tot verafgoding van de nationale waarden zoo scherp mogelijk heeft te bestrijden.

Zou het voor ons niet van groote waarde zijn, om, nu de processie der nationale afgoden ook door Europa trekt, in de Zending te zien en te leeren, welke positie wij, in trouw aan Hem, die alléén God is, te midden van die processie hebben in te nemen ?

Ik denk aan de uitermate moeilijke vraagstukken, die samenhangen met het probleem van de adaptatie van het Evangelie aan een sociaal en cultureel-religieus milieu van totaal andere structuur dan het onze. Als men zich in die vraagstukken verdiept, onthult zich vaak dieper dan ooit te voren de verhouding tusschen volksleven, cultuur en Evangelie, een verhouding, die in iedere cultuur en in ieder volk tot hevige spanningen aanleiding geeft, omdat het Evangelie overal wereld-vernieuwende kracht heeft.

Vooral echter kan zendings-studie ons geven wereld-perspectief in ons geloofsleven. Het is zoo brood-noodig, dat wij leeren zien, hoe God over de lengte en de breedte der aarde aan het werk is en de definitieve komst van Zijn koninkrijk voorbereidt. God is

Sluiten