Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als één af deeling te klein is, laat men dan toch samenwerken. Studenten hoeven toch niet voor te gaan in de algemeene versnippering. Samenwerken is hier alleen een samen komen praten, en daarbij vanzelfsprekend (dus al pratend) een bezinnen op het eigen standpunt en zoo mogelijk een vasthouden van het eigene, wat veroordeeling inhoudt van het andere (anders leiden we aan slap indifferentisme), maar — als student vooral niet te haastig — ook dat mag.

Hierachter vindt ge een lijst van de leden van de Studentenzendingscommissie. Een lijst van sprekers, die zich beschikbaar hebben gesteld, is reeds aan de zendings-secretarissen verzonden, en deze zal nog aangevuld worden.

De studenten-zendingsactie is noodzakelijk, omdat wij niet zonder Zending kunnen. In vollen ernst: hoe kunnen we denken aan Jezus Christus, aan Zijn Kruis en Opstanding, zonder daarin zending te betrekken ? Dr Kraemer heeft enkele weken geleden nog gesproken over de noodzaak, dat de Zending moet zijn een dynamische kracht, die zoo in het centrum van ons christelijk leven staat, dat wij er haar niet uit kunnen wegdenken. Dat is Gods eisch. Zoo zij onze wil.

H. G. Schulte Nordholt,

Voorzitter S.Z.C.

Dr H. KRAEMER / A. E. ADRIANI

Dr N* Adriani

2e herziene Druk Geen wonder, dat dit werk herdrukt werd. Adriani was een van de waarlijk groote mannen onder onze tijdgenooten, en wij vinden hem hier zooals hij geweest is als man van wetenschap 'en als mensch. Een groot Godsgeschenk voor deze wereld.

(Stemmen des Tijds"). INGENAAID F. 2.40 — GEBONDEN F. 2.95

Dr H. KRAEMER

Dc Strijd over Bali en dc Zending

EEN STUDIE EN EEN APPÈL

INGENAAID F. 1.65 VRAAGT UW BOEKHANDELAAR

UITG. H. i PARIS - A DAM

Sluiten