Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. IN DE LIJDENSWEKEN EN OP GOEDEN VRIJDAG.

Leider: Niet ons, o Heer, maar uwen naam alleen geef ere; om uw genade, om uw trouw!

Zang:

Ere zij den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.

Als het was in den beginne,

Nü en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen!

O. N. Z. 112.

Li Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig¬

geboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwigheidsleven hebbe.

Kinderen: Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar onzen eigen weg.

Li Maar de Heer liet op Hem nederkomen ons aller onge¬

rechtigheid.

Kit Hij werd mishandeld en Hij verdroeg,

L: Hoewel Hij geen onrecht heeft gedaan

K.i En geen bedrog in zijn mond is geweest.

Li Niemand heeft groter liefde dan deze; dat Hij zijn leven

aflegt voor zijn vrienden.

Zang:

Ik prijs mijns Heilands liefde. Nooit heeft er één geleden Een liefde ongekend. Als Gij, o dierb're Heerl

Die harten wil verwarmen Uit liefde voor de mensen

Aan liefde zo ontwend. Legt Gij uw leven neer.

O, 'k ben niet waard O, dierb're Heer,

Dat Gij, mijn Heer U zij de lof!

Kwaamt voor mij neer. Ik buig m' in 't stof

En stierf op aard. Voor 0 terneer.

Jz. 36.

Op den goeden Vrijdag volgt:

Li Toen ging Jezus met hen naar een hof genaamd Gethse-

mané en zeide tot zijn discipelen:

K.: Zit hier neder, totdat ik heenga en aldaar gebeden zal

hebben.

Li En Hij knielde neder en bad: Vader, indien het mogelijk

is, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan, doch niet gelijk ik wil maar gelijk Gij wilt.

Sluiten