Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEELDEN VAN AANVANGSDIENSTEN *).

Ochtend-wijding I.

Leider: Loof den Heer, mijn ziel! en al wat binnen ih mij is zijn Heilige Naam.

Jongen: Gij beschikte de duisternis en het werd nacht.

Meisje: Doch als de zon is opgegaan vertellen de hemelen God's eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Jongens God des hemels en der aarde, en Vader, Zoon en Heil'ge Geest,

Meisjes Die het zonne-licht laat stralen zingen: Na den nacht, gelijk een feest.

God, wiens sterke hand 't heelal Eeuwigdurend dragen zal. Leider: De zon kan ons des daags niet steken,

noch de maan des nachts. Jongen: Al ging ik ook door het dal der schaduwen des doods, ik zou niet vreezen. Meisje: Want God is een Z o n en een schild.

Jongens God, U danken wij van harte,

en Dat Gij ons te dag en nacht,

Meisjes Trouw behoedt voor leed en smarten zingen: En omringen wilt met kracht.

Houdt ons staande in gevaar, Licht ons vóór — een zonne klaar! Leider: Uw Woord is een lamp voor mijn

voet en een licht op mijn pad. Jongen: En Christus zeide: Ik ben een Licht. Meisje: Die Hem volgt zal in duisternis niet wandelen doch het Licht des levens hebben.

Jongens Leidt Gij zelf ons 't allen tijde,

en Door Uw geest en door Uw woord

Meisjes En vervul ons met Uw blijde zingen: Goedheid, die ons 't diepst bekoort.

Nergens zal 'k, o Vreugde mijn, Dan bij U gelukkig zijn. Amen.

Ochtend-w ij ding II. Meisje: De zon is als een bruidegom, gaande uit zijn bruidsvertrek,

i) Deze en de volgende zijn van de Vrije Jeugdkerk (aldaar uitsl. te verkrijgen). Men verzuime echter niet grondig kennis te nemen van de Aanv.diensten in Wijding in de Kinderkerk en voorts hij het secr. der Vereen, v. Godsd. opv., Bussum, vooral als model.

Sluiten