Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom is catechiseeren een werkzaamheid, waarbij heel veel menschen betrokken zijn. Al is het gezelschap dat daar om de tafel (of misschien wel om de kachel zit) maar klein, inderdaad zijn tal van anderen daar ook bij geïnteresseerd, niet alleen ouders van leerlingen en kerkeraadsleden, maar heel de Kerk en eigenlijk heel de wereld.

De Kerk van Christus heeft een dienende taak in deze wereld. Niet alleen de diaconie, de verzorging van de armen der gemeente, met alles wat daarbij behoort en daaruit zou kunnen voortvloeien, is dienst. De prediking wordt immers terecht bediening des Woords genoemd. En ieder voelt dat de laatste dienst belangrijker is dan de eerste, hoewel niet alle predikanten zich daarvan overtuigd toonen. De apostelen vonden het niet behoorlijk dat zij het Woord Gods nalieten om de tafelen te dienen. De catechese is van dezen dienst des Woords een onderdeel. In de catechisatie wordt door den catecheet, als dienaar der Kerk, het Woord Gods bediend voor de kinderen der gemeenten. De Kerk stelt de geloovige ouders daardoor in staat hun doopbelofte te houden namelijk „deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn in de voorzegde leer (d.i. de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament begrepen is) naar hun vermogen te onderwij zen of te doen en te helpen onderwijzen".

Een Kerk, die menschen zulk een belofte afneemt bij de doop hunner kinderen, moet hen ook in staat stellen die belofte te houden.

Wat is het eigenlijk alles heel eenvoudig. De Kerk draagt haar dienaar op, het Woord Gods op een bijzondere, geëigende wijze te bedienen voor de gedoopte kinderen der gemeente. De ouders, de geloovigen die hun kinderen heten doopen begeeren dezen dienst, der Kerk en aanvaarden hem dankbaar. De kinderen zelf zullen, volwassen geworden, als mondige leden der Kerk hun wensch te kennen geven tot het Heilig Avondmaal te worden toegelaten, nadat zij voldoende in de leer der Kerk, die de leer der Schrift is, onderwezen zijn.

Zonder twijfel is het nu nog in deze bewogen tijden op vele plaatsen werkelijk zoo eenvoudig en zelfs in vele gezinnen in de groote steden zoo vanzelfsprekend.

Sluiten