Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KERKOPBOUW-GESCH RIFTEN

REEKS A. KERK-GAAN.

i. Wat beteekent ons kerk-gaan? 2. De liturgie. 3. De preek. 4. De doop. 5. Het Avondmaal. 6. Het kerkelijk lied.

REEKS B. RICHTINGEN IN DE KERK.

1. Historische achtergrond. 2. Pogingen tot oplossing van de strijd. 3. De oecumenische beweging en de kerk. 4. Verscheidenheid en eenheid in onze kerk.

5. Verscheidenheid en eenheid buiten onze grenzen.

REEKS C. HET KERKBEGRIP.

1. Eenheid in Christus, door Prof. Dr. A. M. Brouwer. 2. Het kerkbegrip in de bijbel. 3. Het kerkbegrip in oude kerk en Middeleeuwen. 4. Het kerkbegrip in de reformatorische en na-reform, tijd. 5. Nieuw oecumenisch licht.

REEKS D. KERK EN JEUGD.

1. De kerk en de ziel van het kind. 2. De catechisatie, door Dr. J. C. Roose. 3. Jeugdzorg en moderne jeugdbeweging. 4. Jeugd en kerk. 5. Jeugddiensten.

6. Zondagsschool en kinderkerk.

REEKS E. PRACTISCHE KERKORGANISATIE.

1. Beginselen van kerkorde. 2. Organisatie der Ned. Herv. Kerk. 3. Bestuur en beheer. 4. De ambten in de kerk. 5. Diaconie. 6. Beroepingswerk. 7. Rechten en plichten van de lidmaat. 8. De vrouw en het ambt. 9. Kerkvoogdij.

Thans dus verschenen in boekvorm „de Kerk aan het Werk". (Zie aankondiging pag. 14).

REEKS F. KERK EN MAATSCHAPPIJ.

1. Kerk en staat in de historie en nu. 2. Kerk en Arbeidersbeweging. 3. Kerk en intellectueelen, door Mr. R. Houwink. 4. Kerk en sociale wetgeving. 5. Kerk en werkeloosheid. 6. Kerk en oorlogsvraagstuk. 7. Kerk en vredesactie. 8. Oorlog in het volkenrecht.

REEKS G. KERK EN ZENDING.

1. Het Christendom temidden der wereldgodsdiensten. 2. Zending in de bijbel. 3. Vroegere en hedendaagsche zendingsmethode. 4. Inwendige zending, door Dr.

0. Norel. 5. Kerk en apologie. 6. De kerk en het moderne paganisme.

REEKS H. MODERNE RELIGIEUSITEIT.

1. Occultisme en spiritisme. 2. Theosophieende Ster.3. Anthroposophie. 4. Soefi Christian Science, enz.

REEKS I. ONDERWERPEN VAN ALGEMEENEN AARD.

1. Onsterfelijkheid of Opstanding, door Prof. Dr. G. van der Leeuw. 2. De

zedelijkheid van een natuurvolk en de Zending.

Per stuk ƒ 0.40

Bij inteekening, per 4 achtereenvolgens verschijnende nummers, onverschillig uit welke serie ƒ1.20

VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS - ASSEN

Sluiten