Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het leeren kennen der verschillende karakters wordt bij de West-Hill gemakkelijker gemaakt door de kleine groepjes, waardoor elk kind in de gelegenheid is zich te uiten en persoonlijk contact heeft met de vertelster. Deze van haar kant kan de noodige aandacht wijden aan ieder kind, niet alleen bij 't vertellen, maar ook bij het zingen enz.

IV. WENKEN VOOR NIEUWE LEID(ST)ERSx)

Maak je er de eerste Zondagen niet al te ongerust over dat je verhaal niet lang genoeg zal zijn en je te gauw klaar bent. Een kort verhaal hoeft daarom nog niet slecht verteld te zijn; 't is zelfs dikwijls beter dan een lang uitgesponnen verhaal. En als je klaar bent vóór de andere groepjes aan

*) De leidttet» kan op twee manieren het verhaal bijgebracht worden: ie. door het op de z.g. voorbereidingsavond met haar door de hoofdleid(st)er te bespreken (wat veel tijd kost), ze. door het gehectografeerd of doorgeslagen met schrijfmachine bijtijds te doen toekomen (met allerlei aanwijzingen). Af en toe met de leid(st)ers bijeenkomen, is zeer gewenscht.

't expressiewerk beginnen, kun je die oogenblikken altijd aanvullen door er met de kinderen over te spreken, wat zij zullen teekenen of maken of je kunt probeeren hen over het verhaal aan 't spreken te krijgen. Zijn de kinderen te verlegen je te antwoorden, zooals het dikwijls is bij een eersten keer, vraag hun dan iets over hun zelf of over hun familie; waarmee speel je graag enz. Op zulke vragen geven de kinderen gewoonlijk eerder antwoord en is 't je eenmaal gelukt hun vertrouwen te winnen, dan zal 't een volgende keer ook wel gaan met vragen over het verhaal.

Maar natuurlijk (al behoef je dus niet met enkele minuten verlegen te zitten) toch moet jè telkens weer probeeren je verhaal de vereischte tijd (10 4 12 min.) te doen duren. Na eenigen tijd zal het je ook zeker gemakkelijker vallen wat uit te weiden. Nog een paar wenken, die je misschien kunnen helpen:

In het begin spreekt men bijna altijd te vlug. Een goed verteller besteedt den juisten tijd aan ieder tafereel. Een kind merkt

Sluiten