Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf, begon een deel der toeschouwers te lachen, terwijl zij bij het vertellen van het verhaal ongetwijfeld medelijden hadden met de arme gewonde. Werd hier door de dramatiseering of door de wijze van dramatiseering iets bedorven ? Ik vermoed het laatste. Bij de opvoering in een ander milieu gebeurde het niet. Bovendien moeten wij het lachen van kinderen ook niet te ernstig nemen. Ondanks het lachen konden de kinderen toch de waarheid, die in deze gelijkenis te vinden was, klaar doorleven. Een derde bezwaar tegen het dramatiseeren van Bijbelsche verhalen of, juister gezegd, een moeilijkheid, die zich daarbij kan voordoen is de mogelijkheid van het wekken van verkeerde voorstellingen van 't geen er in werkelijkheid op de zondagsschool gebeurt, bij de ouders der kinderen. Vooral is dit gevaar niet denkbeeldig als men kinderen op de zondagsschool heeft, wier ouders uit een milieu komen, waar het nu eenmaal tot de goede zeden behoort tooneel en alles wat daar op lijkt, te verfoeien. Op onze dorpen hebben wij kinderen uit dergelijke milieus een enkele maal ook op onze vrijzinnige zondags¬

scholen, indien er ter plaatse geen andere zondagsschool bestaat.

Nu heb ik vernomen van iemand die eens een proef nam met het dramatiseeren van Bijbelsche verhalen, dat hij van de moeder van een van zijn leerlingen een briefje kreeg van den volgenden inhoud: „Daar mijn dochter geen tooneelspeelster wenscht te worden zal zij niet langer de zondagsschool bezoeken...." Hier was dus een verkeerd begrijpen ontstaan met een ongewenscht gevolg.

Een dergelijke moeilijkheid is echter waarschijnlijk op te heffen door het geven van een ouderavond, waar de bedoeling van het dramatiseeren van Bijbelsche verhalen wordt uitgelegd. Naar het voorbeeld van onze lagere scholen zou ook de zondagsschool kunnen overgaan tot het instellen van ouderavonden, die stellig tot een beter begrijpen van vele dingen zou kunnen leiden.

ONTWIJDING?

Thans wil ik een oogenblik ingaan op de bezwaren van hen uit onze vrijzinnige zondagsschool-

Sluiten