is toegevoegd aan uw favorieten.

De dramatische methode op de zondagsschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan kunt ge verschillende wegen inslaan. Ge kunt beginnen met een der verhalen, die hier op de volgende bladzijden zijn opgeschreven en elk der medespelers een rol toebedeelen en laten leeren. Het zal U niet moeilijk vallen daarna ook andere verhalen zelf in dramatischen vorm op te schrijven. Wellicht doet ge daarbij de ervaring op dat de personen, die ge handelend laat optreden, ook voor U meer dan tot dusver gaan leven.

Indien de kinderen de rolletjes geleerd hebben, zeg hun dan dat zij het spel nu maar moeten opvoeren. Misschien kijken ze U dan erg verbaasd aan. Dat hindert heelemaal niet en dat gaat heel gauw over, als ge zegt dat ze maar eens samen moeten overleggen, hoe ze 't doen zullen. Zijn ze al te hulpeloos, welnu, help ze dan een klein beetje. Mocht een van de kinderen weinig blijk geven het spel en de scène doorleefd te hebben, tracht dan zijn gevoelens te wekken en tot uitingskracht te brengen door enkele opmerkingen, door een gedeelte van het verhaal hem nog eens levendig voor oogen te brengen. Maar kom vooral niet telkens tusschen-

beide, geef de kinderen zooveel mogelijk vrijheid, ook al gaat alles niet precies zooals ge dat in Uw grootemenschen-gesteldheid zoudt wenschen.

Daar is nog een andere weg, dien ge kunt inslaan.

Ge kunt de kinderen direct zelf het spel laten samenstellen. Dan moet ge met een kleine scène uit een verhaal, dat ge vertelt, beginnen; het spel wordt dan tot een dramatisch intermezzo van de vertelling.

Ik stel mij voor dat ge b.v. het verhaal van Jozef behandelt. Ge vertelt van Jozefs droom van de buigende korenschoven en zegt: zullen we dat eens spelen? Een der kinderen is de Jozefsschoof en elf buigende schoven scharen zich rondom hem. Voor de eerste maal kan het dan een zwijgend spel worden. Daarna kunnen andere scènes volgen, waarbij de kinderen zich ook in woorden moeten uiten. Zij kunnen zelve deze woorden bedenken. Eén stap verder nog en de kinderen schrijven deze zelfbedachte rollen op en stellen zoo zelve het spel samen. Eenige leiding is hierbij gewenscht. Er moet