Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzet men de bakens en dan moet de schipper ook een anderen koers op gaan.

Daar is een tijd geweest, dat wij absoluut niet door den Papieren Zendeling konden werken omdat het volk niet lezen kon. Toen zijn wij onze scholen begonnen om het volk te leeren lezen. Maar, wij zijn niet de eenigen, die dat hebben gedaan. Het Gouvernement heeft het volksonderwijs krachtig ter hand genomen, heeft eerste klas, tweede klas en vooral tal van dessascholen gesticht. Over die scholen zullen wij het nu niet hebben, maar wij willen er alleen op wijzen, dat al die scholen helpen om een lezend Java te krijgen. Wij zijn nog wel niet zoover, maar wij komen toch steeds nader tot dit doel. Wat dus vroeger niet kon, dan kan nu wel. Het getij is verloopen en de bakens zijn verzet. Nu moeten wij ook een anderen koers inslaan.

Stel u voor, een steeds grooter wordend deel van het volk,

dat lezen kan en lezen wil en dat nagenoeg nog niets

te lezen heeft. Zou de zending wel ooit mooier „kans" krijgen om voor den Heer te kunnen arbeiden? Ik vrees van neen. Ik heb weieens gezegd, dat, als men den menschen hun doodvonnis thuis zond, zij het eerst nog eens een tiental malen zouden lezen om toch maar wat te lezen te hebben. Van die omstandigheid moeten wij gebruik maken. Later, wanneer het ongeloof den smaak reeds geheel bedorven heeft, is het voor de zending te laat. Nu, nu .moeten wij aanpakken en wij moeten het met tact, maar ook met kracht doen.

d. En dan wees ik er nog niet op, dat deze wijze van arbeiden ook veel goedkooper is dan de tot dusver gevolgde methode. Let wel, ik houd vast aan de stelling, dat de zending eerst dan haar taak heeft volbracht, wanneer geheel het volk met het Evangelie doortrokken is. Maar hoeveel menschen, hoeveel geld en hoeveel jaren van arbeid zal het kosten, voordat dat doel zal zijn bereikt langs den weg van persoonlijk contact met de menschen en hoevele geslachten zullen er dan nog ten grave dalen, die nooit het geklank des Evangelies hebben gehoord?

Sluiten