Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voor, dat wij dan onze krachten even nuttig, zoo niet nuttiger zullen kunnen gebruiken door het verspreiden van Christelijke lektuur, als nu door het geven van onderwijs. En daarom maakt ook deze kwestie het tot eisch der zending om meer dan tot dusver te doen aan den arbeid van den Papieren Zendeling. Een goed jager moet zorgen, dat hij meer dan één pijl op zijn boog heeft en een goed officier rekent er op, dat hem meer dan één wapen ontnomen zal worden en het komt mij voor, dat men ook in de zending met die mogelijkheden moet rekenen. Zoodra de eene weg ons wordt afgesneden, moeten wij klaar zijn om een anderen weg in te slaan — dat is een waardige houding voor hen, die vast besloten zijn te overwinnen, het kost dan wat het wil.

f. En nu willen wij nog op één punt wijzen, om u de noodzakelijkheid van den arbeid van den Papieren Zendeling aan te toonen.

Ook in de heidenwereld, maar vooral in de Mohammedanenwereld zijn Nicodemussen, dat zijn menschen, die geen vrede hebben met hetgeen hun godsdienst hun biedt en die zoeken naar iets anders en beters. Nu moet men weten hoe de Inlanders elkander controleeren en elkanders doen en laten nagaan, om te gevoelen hoe moeilijk het voor zulk een zoekende ziel is om tot den zendeling of den helper te gaan, en ook hem de vragen te doen, die er leven in zijn hart. Zoodra het bezoek wat veelvuldig, wat lang en intiem gaat worden, gaat het als een loopend vuurtje door de Inlandsche wereld, dat zulk een ziel „in gevaar van het Christendom" is. Dan komt de strijd, nog voordat zij iets beters heeft leeren kennen en het is te begrijpen, dat zulk een nog ongewapende ziel tegen zulk een heftigen tegenstand niet opgewassen is. Het gevolg is, dat men niet meer tot den Zendeling komen durft en dat de vragen der ziel naar iets beters dan het heidendom en de Islam leert, gesmoord, maar niet beantwoord worden.

Kan men nu zulk een zoeker wat lektuur in handen spelen dan kan wel een antwoord worden gegeven op de vragen

Sluiten