Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door ondergeteekende werd op de zendingsconferentie te Meester Cornelis een referaat gehouden over „De Papieren Zendeling" en, aangezien de gedachten, in dat referaat uitgesproken, leefden in ieders hart, kwam men daar tot de benoeming van een commissie van zendelingen uit alle zendingscorporaties, die op Java arbeidden, welke commissie de taak had te zorgen voor de uitgave van Christelijke lektuur in de vier talen van Java, het Maleisch, Javaansch, Madoereesch en Soendaneesch.

Dezelfde gedachte, die ons daartoe dreef, leefde ook in het hart van de bestuurders van het Ned. traktaat Genootschap te Amsterdam. Daarin zagen wij een vingerwijzing van boven en wij sloegen de handen ineen om door gemeenschappelijken arbeid ons doel te bereiken. Hier past ons een woord van warme hulde aan dat Genootschap. Waar de zendingsbesturen of niets van zich lieten hooren op ons verzoek om hulp of ons met een „fooitje" afscheepten, daar heeft dit traktaat-genootschap steeds aan onze zijde gestaan en al kon het niet doen, wat het wilde, het heeft gedaan, wat het kon.

? >lBtusschen zaten wij in Indië, ook niet stil. Op iederen hemelvaartsdag werd in alle Inlandsche gemeenten voor dit doel gecollecteerd en voor dat gecollecteerde geld werden reeds 80 boekjes uitgegeven.

Vijf jaren geleden begonnen wij ook met de uitgave van een Maleischen-Christelijken scheurkalender, ieder jaar in een oplage van 10.000 ex. Bij eenig nadenken zal men gevoelen, wat dit voor een beteekenis heeft voor den zendingsarbeid.

Maar nu zijn wij aan het einde van ons kunnen en moeten wij dien arbeid staken, tenzij de christenen van Holland eens verschrikt wakker worden en de oogen eens open gaan voor dezen beteekenisvollen arbeid. Dit werk staken — „dat verhoede God" — hebben wij vaak uitgeroepen en ik zou het zoo heerlijk vinden, wanneer nu ook de Christenen en met name ook de zendingsbesturen eens beslist zeiden: „Dat zullen ook wij verhoeden". Het Ned. traktaat Genootschap te Amsterdam wil in het vaderland eens een krachtige actie

Sluiten