Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rikanen naar Japan en Indië trokken. W. Hind Smith bestudeerde tevens de situatie in Palestina.

Gedurende de verloopen halve eeuw hebben voorts Engelsche Secretarissen voor het Buitenlandsche Werk gearbeid in Indië, Burma, de Maleische Staten, Singapore, China, Irak, Egypte, Palestina, Joegoslavië, Britsch Gyana, Barbados en Jamaica. Telkens nieuwe velden van beroepsarbeiders te voorzien was ook hier het eerste en voornaamste doel, maar vooral werd getracht zoo spoedig mogelijk tot een dusdanige ontwikkeling te komen, dat ieder nieuw werk in eigen onkosten kon voorzien. Sinds 1895 werd heel de zorg voor dit buitenlandsche werk overgenomen door een afzonderlijke Commissie uit het Engelsche Bondsbestuur samengesteld: het Departement voor den arbeid over zee. In 1921 bedroeg het aantal van deze Engelsch-buitenlandsche Secretarissen in totaal 15 en het budget van het Departement voor arbeid over zee steeg tot 14.355 pond sterling. Hoe trouw de Engelsche C.J.M.V.'s achter dit werk zijn blijven staan blijkt wel uit het feit, dat men, toen de malaise het hevigst woedde, — in 1931 n.1. — toch niet meer dan 3 Secretarissen liet gaan. In 1936 onderhield men 9 Secretarissen met een bedrag aan onkosten van 5.220 pond sterling.

Evenals bij ons is ook in Engeland de Christen Studentenbeweging een geheel zelfstandige en onafhankelijke organisatie, — dit in tegenstelling met Amerika. De samenwerking tusschen de C.J.M.V. en de Studentenvereeniging is er dan ook weinig innig. Toch zijn een aantal der Engelsche buitenlandsche Beroepsarbeiders uit de Chr. Studentenbeweging voortgekomen, en een hunner bracht het tot den post van Bisschop der Anglikaansche diocees in Hongkong.

SCHOTLAND. De Schotsche Vereeni gingen namen in 1896 dit zendingswerk op. Zij zonden toen een Beroepssecretaris naar Lahore. Om gezondheidsredenen moest hij reeds na drie jaar repatrieeren. Hij verbrak echter zijn relaties tot den zendingsarbeid allerminst. In 1910 was hij het die de Internationale Zendingsconfe-

Sluiten