Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder z'n eigen 50.000 Maori's. Toch werkt het al sinds jaren met Australië samen ten bate van het Buitenlandsche werk van den Wereldbond. Voor een bepaalden tijd stond het zijn eigen beroepssecretaris af voor het werk onder de 60.000 Indianen in Fiji. Door gebrek aan fondsen is deze arbeid sinds kort tot stilstand gekomen.

DENEMARKEN. Wie de offtcieele gegevens nagaat van het aandeel dat Denemarken in den buitenlandschen zendingsarbeid van den Wereldbond voor zijn rekening heeft, komt makkelijk tot een totaal onjuiste conclusie. In feite is er geen land, dat verhoudingsgewijs zoo veel doet als juist Denemarken. Dat wordt dadelijk en volkomen duidelijk, wanneer we mededeelen dat de C.J.M.V.'s en de C.J.M.V.'s van dit kleine land met zijn 4.000.000 inwoners niet minder opbrengen dan al hetgeen noodig is voor de 44 zendelingen, die door de Deensche Kerk zijn uitgezonden. Voegen we daar nu nog bij de drie Deensch buitenlandsche Secretarissen, eveneens door de C.J.M.V. onderhouden en die in China en Mantsjoerije arbeiden, dan zullen we wel beter in staat zijn den inderdaad bewonderenswaardigen zendingsgeest onzer Deensche Vrienden te waardeeren.

Het eerste contact tusschen de Deensche Vereenigingen en het Uitlandsche werk van den Wereldbond kwam tot stand toen het Indische Nationale Verbond om drie Deensche Secretarissen vroeg. Het onderhoud dezer drie mannen werd gevonden door een samenwerking tusschen de Noord-Amerikaansche Vereenigingen, het Indische Verbond zelf en de Deensche C.J.M.V. Bij deze drie zendeling-secretarissen was o.a. Dr. L. P. Larsen, een van de persoonlijkheden, die op heel het zendingswerk in Indië het sterkst hun stempel hebben gezet. In 1906 vroegen de Deensche Secretarissen, die in Mantsjoerije werkten, of de Deensche C.J.M.V. hen niet eenige Secretarissen meer konden zenden, om het werk onder de Indische jeugd beter te kunnen aanvatten. Als antwoord daarop zonden ze dadelijk eenige van hun eigen meest bekwame leiders.

Sluiten