Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Fisher, en de meeste der Beroepssecretarissen, die naar de zendingsterreinen togen, behoorden echter niet alleen tot de Vrijwilliger Beweging maar waren tevens de steunpilaren der C. J. M. V. Verscheidene dezer mannen behooren tevens tot de meest vooraanstaande figuren op het zendingsgebied der Kerken. In hun handen berustte de leiding der groote Zendingsconferentie van 1910 in Edinburg, waaruit in later tijd weer de twee groote Conferenties „Voor leven en werk" en „Voor geloof en Orde" zijn voortgekomen. In elk land waar de C. J. M. V. werd ingevoerd, in het Oosten zoo goed als in Latijnsch Amerika, behoorden haar leiders onder degenen, die de Christelijke Eenheid probeerden tot werkelijkheid te maken. Toen de Nationale Zendingsraden werden gevormd, — later zijn ze Nationale Christenraden genoemd, — behoorden weer C. J. M. V.leiders onder de eersten en meest geestdriftigen, die eraan deelnamen en ervoor werkten, in Indië, China, Japan enz. De eerste bestuurders en vaste Secretarissen kwamen zoo goed als allen uit de C. J. M. V. en de Christen Studenten kringen. Een vijfde gedeelte aller afgevaardigden van de Internationale Zendingsconferentie te Jeruzalem waren Secretarissen of werkers der C. J. M. V.s en Studentenvereenigingen, en meer dan de helft der inboorlingen afgevaardigden kwamen mede uit deze beide organisaties voort.

Het uitgangspunt der langdurige en zeer moeilijke onderhandelingen, nog steeds aan den gang, om de Anglikaansche, Congregationalistische, Presbyteriaansche en Methodistische Kerken van Vóór-Indië tot eenheid te brengen, kunt ge vinden in een Conferentie, welke gehouden is in 1919 toen Sherwood Eddy door Indië trok. De Anglikaansche Bisschop van Dornamal, Dr. V. S. Azaviah, die dit plan nog steeds warm voorstaat, was een der eerste onderhandelaars, was tevens een der eerste C. J. M. V.secretarissen uit de inboorlingen, door David McConaughy te Madras voor zijn taak opgeleid.

Er zouden veel en veel meer voorbeelden van een dergelijken gang van zaken naar voren te brengen zijn.

Sluiten