Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Zendingsarbeid.

Het zal wel zonder meer duidelijk zijn, dat juist deze Jubileumvergadering van Stockholm zich vanzelf ook bezig hield met het Uitlandsche werk, waarover in deze brochure bij voortduring gehandeld is.

Het is niet doenlijk gansch het rapport over dezen belangrijken tak van C.J.M.V.-werk weer te geven. We bepalen ons tot het voornaamste. Weer werd door Dr. Mott een overzicht gegeven van het geheel van dezen zendingsarbeid en van elk der zendingsvelden in het bijzonder. Als vanzelf kwam daaruit voort een dringend beroep tot steun voor de Chineesche C.J.M.V., welke zulke moeilijke tijden door maakt. Voorts werd God en menschen dank gebracht voor al hetgeen in de verloopen halve eeuw aan zegen, aan toewijding en offer mocht worden ontvangen, waarbij de bede werd gevoegd, dat ook verder Gods Heilige Geest den Wereldbond mocht willen leiden tot de uitbreiding van dit werk op velden en in geheele werelddeelen, waar het nog heden niet kon worden aangevangen. Vooral de geweldige menschenmassa's der binnenlanden van Afrika wachten onze hulp! De Wereldbond zelf heeft hier en elders ongetwijfeld nog een gewichtige taak; maar verschillende Nationale Verbonden niet minder. Mochten zij het verstaan en, in gehoorzaamheid aan 's Heeren eigen opdracht: Predikt het Evangelie aan alle creaturen! — mede de hand aan den ploeg slaan.

Het doel van dezen arbeid blijft, als steeds: Geheel onafhankelijke Vereenigingen te stichten, die zoo spoedig mogelijk in eigen onkosten voorzien, voor eigen propaganda gaan zorgen en die naar eigen landaard en karakter het hooge ideaal der Wereld-C.J.M.V. trachten te verwerkelijken, zooals de Parijzer Basis daarvan spreekt. Ieder Nationaal Verbond heeft daarbij het recht een of

Sluiten