Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierin ten minste al, dat uw huis aan hun school zich moet sluiten. Want het huis oefent niet minder invloed dan de school.

Als bij u thuis de Bijbel dicht is en de school zegt aan uw kind, dat wij leven moeten bij het licht van Boven — dan zal het kind zich aan de practijk thuis waarschijnlijk meer storen dan aan de theorie op school.

. Als gij niet bidt en in het gebed uw krachten zoekt voor heel uw taak, en uw kind leert op de Zondagsschool: »Bid en zing, Want geen ding Gaat er zonder bidden goed," dan zal uw kind heel goed opmerken, dat ze het thuis intusschen zonder bidden beproeven.

Gij weet wel, dat leeringen wekken, maar voorbeelden trekken.'

Denkt dan om uwe verantwoordelijkheid. Want gij geeft voortdurend een voorbeeld. En als dat in strijd is met de leeringen, ook met de mooiste leeringen....

Geeft hun een voorbeeld meê.

Uw kinderen zullen een gevaarlijke reis hebben door het leven, als God ze spaart. Nu zijn ze zoo zacht of teêr of goed, de kleinen. Maar later! Ach, die voetjes, die zoo vroolijk trippelen kunnen nu, op welke wegen zullen ze over twintig jaren gaan? En die mond, nu zoo vroolijk snappend, welke woorden zal die uitstooten later? En deze handjes, zoo blijde naar u uitgestrekt, wie weet, waarheen ze zich uitstrekken zullen in het verdere leven! En die oogen, nu voor u vol zaligheid, waarheen zullen ze straks geslagen zijn, wat vuur zal er straks in schitteren?

Wee,, onze kleinen, als ze eenmaal geworpen worden midden in die wereld, die in het booze ligt, terwijl dat booze duizend aanknoopingspunten van binnen bij hen vindt!

Geeft hun toch een voorbeeld mee; niet alleen een bede, hoe goed ook, een vermaning, hoe ernstig ook, een Bijbel zelfs, hoe onmisbaar ook, maar een voorbeeld van leven met God.

Yader, als uw kind uw geloof gezien heeft, waardoor gij staan kondt en gedragen werdt in zware dagen, in persende omstandigheden, uw echte zielegeloof — ik zeg u, dat die

Sluiten