Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar er is meer. Zoo de leden van kerkeraden en andere kerkelijke ambtsdragers, ook buiten de predikanten, die zich meerendeels reeds aan dat werk wijden, ook eens de schouders zett'en onder dezen last, door den Heer der kerk ons opgelegd, in plaats van er onverschillig en — want ook dat wordt nog wel gezien — vijandig er tegenover te staan, wat verrassende zegeningen werden misschien aanschouwd! En dan zouden zij toch waarlijk niet in zoo slecht gezelschap staan! Van een lord mayor (burgemeester) van Londen, een uitnemend christen, lezen wij, dat hij meermalen op- ■ merkte: „niets is mij meer in mijn leven tot nut geweest dan het geven van onderwijs in een Zondagsschool". Hetzelfde verklaarde de geleerde Dr. Chalmers, terwijl ons van Dr. Arnold, directeur van het college van Rugby in Engeland wordt verhaald, dat hij, als hij eene week lang met zijne leerlingen, die hij tot de hoogeschool voorbereidde, verdiept was geweest in letterkundige studiën, des Zondags klein met de kleinen was en hij dan geheel doordrongen was van den ernst der zaak, Hem door den Heer toevertrouwd. En weet men wel, dat de bekende Minister Gladstone, de beroemde „Grand Old Man" des Zondags, als hij uit de kerk kwam, geregeld Zondagsschool ging houden? Maar dan ook, wat gewichtig werk de Zondagsschool, waarin de grondslagen worden gelegd voor heel het volgend leven! Dat hebben mannen als Burgemeester' de Haan, br. Heybrock, br. van IJserloo, br. de Liefde e. a. die ook ouderling waren, begrepen en jaren achtereen Zondag aan Zondag met de kleinen Zondagsschool gehouden en daardoor krachtig medegewerkt aan den bloei der kerk. Wanneer dit op meer plaatsen van ons vaderland geschiedde, gelijk dit, Gode zij dank! reeds hier en daar gebeurt, er zou gewis meer opgewekt geestelijk leven worden gezien en het zou bovendien aanstekelijk werken voor de leden der gemeente. Dan maakte zich oud en jong op, om het gewichtigste deel

Sluiten