Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den akker te bewerken en men toonde alom te verstaan, dat Luther waarheid sprak, toen hij zeide: „geef mij het kind, dan heb ik de toekomst", en opmerkte, dat, als men den duivel een goeden slag wilde toebrengen, die aankwam, men dan moest aanvangen bij het kind. En wel mocht een der invloedrijkste strijders voor Chr. onderwijs, Mr. M. Bichon van IJsselmonde, opmerken: „tot het herstel (mocht het zijn) van onze Ned. Herv. Kerk worde de Chr. school dienstbaar gemaakt en bane zij den weg, zoo waar het is, wat de groote hervormer der 16de eeuw tegenover bij- en ongeloof als redmiddel aanbeval, dat met het onderricht der kinderen de reformatie der kerk zou worden ter hand genomen". En geldt, wat hij zegt, wel van de Chr. school maar niet van de Zondagsschool? Daarom alle man trouw op zijn post! Heeft de 19de eeuw niet de emancipatie der gemeenteleden aan de 20ste gelegateerd? Make dan ieder gebruik van dat kostelijk legaat!

En nu zegge niemand, dat Zondagsschool-houden toch zulk een gering werk is. „Wie veracht den dag der kleine dingen?" Veracht dien eikel niet, leg hem in den schoot der aarde, laat hem sterven, een fiere eik staat op uit zijn graf; veracht die sneeuwvlok niet, uit die vlok wordt de lentebloem geboren; veracht dat wolkje niet als eens mans hand, straks is heel het zwerk donker aan allen kant en wordt het dorstend aardrijk mild besproeid; maar veracht nu ook die school, veracht dat kind niet, daardoor doet God eenmaal misschien wel groote dingen. Al zoudt gij er op 't oogenblik niets van ontdekken, het is met de Zondagsschool als met de wateren van een verborgen bron; men weet niet, vanwaar zij komen, maar zij sijpelen door, zij besproeien de omgeving, de velden herleven en bloemen en vruchten worden gezien.

Maar de Zondagsschool is ook van beteekenis voor

Sluiten