Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een invloed op het leven! Wie zich eenigszins de beteekenis en den ernst van het jeugdig leven indenkt, zal dit dadelijk erkennen. Van een paedagoog wordt verhaald, dat hij eens met den hoed op voor zijn klas verscheen, en voor elk der jongens afzonderlijk het hoofd ontblootte. Algemeen, onbedaarlijk gelach! Hij nam namelijk den hoed af en groette één der jongens, toen deed hij hetzelfde met een tweeden, daarop herhaalde hij het met een derden, en zoo voort. Daarop echter legde hij zijne zinnebeeldige handeling uit en zeide hij: ja, hier zit misschien wel een knappe dokter, daar een beroemde dominé, ginds een vermaarde fabrikant en in dien huist wellicht een minister, en hij voegde er aan toe: „het hangt er maar van af, jongens! of gij in de jonge jaren uit u laat vormen, wat God van u wil maken". Maar niet minder ernstig werden zijne woorden, toen hij met den opgestoken wijsvinger nu dezen waarschuwde, dan dien, dan weêr genen en zeide: „of zit daar een toekomstige moordenaar, een inbreker, een dief, een boef voor de cel? Het hangt er maar van af, jongens! of gij u in de jonge jaren ontworstelt aan den Booze, die u gevangen wil nemen".

Van die gedachte gaat de echte Zondagsschoolonderwijzer uit, en dat vooral met het oog op de hedendaagsche maatschappij. Hij weet, dat de tijden, waarin wij leven ernstig zijn, en zoo ooit, thans de Zondagsschool als een zuurdeesem moet werken, om het geheele deeg te doorzuren. De menschen denken anders, doen anders, spreken anders, zijn ook anders dan vroeger en dat komt reeds op de Zondagsschool uit. De geest der eeuw met zijne Multatuli-ideeön, zijne Büchner-theoriën en ook al zijne Lombroso-ontoerekenbaarheden laat geen middel onbeproefd, om het opkomend geslacht voor zijne verderfelijke leer te winnen, want hij zegt ook: „geef mij het kind, dan heb ik de toekomst", en hij weet evenzeer: „in de lente moet worden gezaaid". Onze eeuw staat in het teeken

Sluiten