Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

timmerman, als er moet gebouwd worden; een schipper als ik in de schuit zit; soldaten als de vijand aanrukt; «en geneesheer, als ik ziek ben; een landman als ik' ontginnen wil; een veeman, als de kudde moet worden geweid; een voerman, als ik uitrijd; een zeeman, als ik mij op de stoomboot begeef; een machinist, een stoker als ik in den trein ga; en een ervaren staatsman, mannen van professie in vergadering en kabinet, als de orkanen loeien over mijn land, als ik tronen zie waggelen en vorstelijke zetels hoor kraken. Maar heerlijk zou het zijn, indien deze gelijkheid bij die groote verscheidenheid kwam, dat èn die timmerman en die schipper èn die soldaten èn die geneesheer èn die landman èn die veeman ■èn die stoker èn die staatslieden èn die ministers allen met hunne heele familie incluis christenen werden!"

Maar ook heeft de Zondagsschool geen mindere Toeping tegenover de anarchie van onzen tijd, die dezen toon doet hooren: „geen gezag van regeering, van vyet, van geest, van Bijbel, van God! „Zij woelt en woedt maar voort en rust niet, vóór zij de bolwerken der maatschappij in bouwvallen heeft omgekeerd. Wat zij wil ? Sloopingswerk, vernielingswerk! Scholen, kerken, spaarbanken, liefdadigheidsinstellingen^/kte» ; gerechtshoven, gevangenissen neergehaald; tronen omvergeworpen; koningen weggejaagd; en de ontzettende leuze gehuldigd: „God is de groote vijand en haat tegen God het beginsel der wijsheid". En ook dit: „de Bijbel is de codex der onzedelijkheid". Dat zaad in 1870 te Londen en te Parijs gestrooid, is ook overgewaaid naar ons vaderland en nu de hydra des ongeloofs zijne vele en vuile koppen omhoog steekt, voert en sleurt en dondert de geweldige stroom onze kinderen, onze schatten, naar de diepte, indien God het niet verhoedt. Is het wonder, dat „het evangelie der ontevredenheid" als van de daken verkondigd wordt, ook in streken, waar welvaart is en Gods goedheid ligt uitgespreid' over het gansche natuurkleed om u heen?

Sluiten