Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers wij spreken ook van de beteekenis der Zondagsschool voor het vaderland. Een merkwaardig verschijnsel toch, de Zondagsschool! Zij is undenominationaal, dat wil zeggen, voor elk christenkind is daar een plaats. En toch schikt zij zich naar elk land en elk volk, waar zij haar tenten heeft opgeslagen. Reeds lang heeft zij opgehouden een instelling van angelsaksischen aard te zijn; zij is door de Protestantsche kerken van alle landen overgenomen en heeft zich gevoegd naar het karakter der verschillende kerken. Zij past zich volkomen aan bij den aard der onderscheiden volken en toont overal de kleur van het land. Zij is een bloem, die overal bloeit en groeit, doch waar ook „ingeburgerd", overal den aard overneemt en verraadt van de streek, waar zij haar geur en kleur verspreidt. De Nederlandsche Zondagsschool is eene geheel andere dan de Duitsche, en ofschoon wij van andere volken steeds hebben te leeren, wie haar wil angliciseeren of amerikaniseeren, loopt gevaar haar naar de hartader te steken en te dooden. De Nederlandsche Zondagsschool kweekt liefde tot vorstenhuis en vaderland.

De Zondagsschool van „Vader Looman" werd dan ook 17 April 1887 bij gelegenheid van den 7osten verjaardag van Z. M. den Koning door H. M. Koningin Emma en het toen 6-jarig Prinsesje bezocht, en de Ned. Zondagsschool-Vereeniging heeft bij verschillende gelegenheden gedeeld in de warme sympathie van ons geliefd Oranjehuis. En vaderlandsliefde wordt er niet minder gekweekt. Trouwens, de geboorteweeën van ons volk als volk vallen met de Haleluja's der Hervorming samen en wij zouden, naar den mensch gesproken, nog geen vrij volk zijn, als onze vaderen, de stoere Geuzen, niet onder de Oranjehelden, onze Makkabeeën, de wapenen hadden opgevat voor Gods Woord en de Vrijheid. Op nationale feestdagen, op Koninginnedag en bij zoo menige andere feestelijke gelegenheid

Sluiten