Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar doet ook gij het niet, die in steden of op dorpen zoo goed als alleen staat en hebt te strijden hier tegen het modernisme onzer dagen, daar met de vijandschap der wereld en ginds weder met de onverschilligheid en de lauwheid der christenen. Vooral gij, die daar op uw eenzamen wachtpost, op de heide of een eiland staat, houd moed! De Heer kent uw lijden en uw strijd. Hij ziet van het hemelstrand uw worstelen, uw tobben op de levenszee; gij ontgaat niet aan Zijn blik en Hij hoort uw gebed! Wie weet, wat de vrucht zal zijn van uw werk, als Gods tijd gekomen is.

Acht uw arbeid niet gering, al werdt gij er onder schouderophalen om uitgelachen en bespot. Ziet die graankorrel, werp haar in de aarde en straks brengt zij 30, 60, 100 andere voort. En zoo gaat het steeds in het Koninkrijk Gods! Ziet, de spade wordt in den grond gestoken — wat schijnbaar nutteloos werk, een handje vol aarde wordt verplaatst; maar wacht: daar is het kanaal gegraven, dat de oceanen met elkaar verbindt! Ziet daar wordt de eene steen op den anderen gelegd, — wat nietige arbeid met die enkele steenen, maar wacht: daar staat de gothische kathedraal en zij steekt fier haar torenspits ten hemel! Ziet, daar zijn werklieden bezig bij een rots, eiken dag vorderen zij niet meer dan één streep, — wat onbegonnen werk! maar wacht: daar is de tunnel gegraven door het rotsgevaarte en de vurige salamander vliegt langs de ijzeren baan door de duistere bergen voort!

En zoudt gij dan „den dag der kleine dingen" verachten ? Een ziel, ook een kinderziel gewonnen, is eene eeuwigheid gewonnen en eenmaal telt ook uw arbeid mede, als het groote wereldplan is volvoerd en eene schare niet te tellen, een schare van kleinen en grooten, lofzingt voor Gods troon! Laat dan den moed niet zinken, maar spreek: „wij dan hebben altijd goeden moed!" „Goedsmoeds" is de sleutel, die de krachtigste deuren van tegenstand ontsluit en nog uwe aanbe-

Sluiten