Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit geschrift bedoelt Christen-ouders in 't algemeen en Gereformeerde ouders in 't bizonder op te wekken hun roeping en plicht na te komen, inzake het godsdienstig huisonderricht aan hun kinderen.

Waar de huiscatechisatie in eere is, gebiedt de Heere den zegen. Ze versterkt den gezinsband. Ze breidelt de zonde. Ze heiligt den levenstoon. Ze is van onberekenbaren invloed op het leven van de Kerk des Heeren.

Door Evangelisatie de van Gods verbond en gemeente afgedoolden terug te roepen tot de paden des Woords, is een voortreffelijk werk; als maar het verzorgen van eigen huisgenooten er geen. schade door lijdt.

Naast het bevel: „Zoekt het verlorenel" staat het andere: „Houdt dat gij hebt!" Winst aan de eene zijde mag geen verlies aan de andere zijde worden; althans niet door schuldige nalatigheid.

Onze Gereformeerde organisaties in haar vertakkingen van knapen-, meisjes-, jongelings- en mannenvereenigingen brengen het: „Houdt dat gij hebt" op prijselijke wijze in beoefening. Maar de vereeniging, die in dit opzicht de eerste en voornaamste taak heeft en waartoe elk Gereformeerd jongmensch moet behooren, is de vereeniging van kinderen uit éénzelfde gezin rondom den stoel van den huisvader.

Tierde dit instituut maar even welig als zoovele

Sluiten