Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn verbond te brengen. Dan zult gij ondervinden, dat in het houden van Gods geboden, ook ten opzichte van de huiscatechisatie, grooten loon is. Dan zult ge de eere alleen aan uw God gevend — Hem danken! dat Hij u, als een nietig instrument in Zijn hand gebruiken wil om zaad voor Zijn Koninkrijk te winnen.

En als uw kinderen zich toch verzetten gaan tegen God en zijn dienst, het breede pad des verderfs kiezen, en straks openlijk betuigen, dat zij het verbond des Heeren wenschen te breken, dan zal de Heere u en uw werk van huiscatechisatie nog voor de oogen \wCr ,dolende kinderen rechtvaardigen door Zijn Woord aan hen te bevestigen: „Indien zijn kinderen mijn wet verlaten, en in mijn rechten niet wandelen; indien zij mijn inzettingen ontheiligen, en mijn geboden niet houden; zoo zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen." Ps. 89 : 31—33.

Een kind, dat huiscatechisatie genoten heeft, zondigt niet goedkoop. Als het den zegen des verbonds moedwillig afwijst, zal het aan de wrake des verbonds vervallen. Maar hoe het zij, de huiscatechisatie zal in haar waarde voor den dag treden.

Daarom, vaders en moeders! „gij zult mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij het hooren zullen of hetzij dat zij het laten zullen," zegt de Heere. Ezech. 2:7. Daarin ligt de waarde van huiscatechisatie.

Sluiten